W szkole podstawowej mamy zatrudnionego nauczyciela wspomagającego dla dwóch uczniów z orzeczeniem. Od maja jeden z uczniów będzie miał nauczanie indywidualne.
Czy można ograniczyć etat nauczycielowi wspomagającemu, jeżeli w chwili obecnej przebywa on na dłuższym zwolnieniu lekarskim?
Umowa o pracę jest zawarta na czas określony (do momentu ukończeniu lub opuszczenia przez ucznia szkoły).

Nauczyciele przebywający na zwolnieniu lekarskim podlegają ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w trakcie choroby pracownika obejmuje także zakaz pogarszania warunków pracy lub płacy - wypowiedzenia zmieniającego.
Potwierdzona orzeczeniem lekarskim niezdolność do pracy z powodu choroby i nieobecność w pracy z tego powodu jest nieobecnością usprawiedliwioną. W art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy istnieje zakaz wypowiadania przez pracodawcę umowy w okresie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy i przepis ten ma zastosowanie również do nauczycieli.
Zakaz ten dotyczy tylko wypowiadania umów o pracę, a więc stosunki pracy nawiązane na podstawie mianowania taką ochroną nie są objęte.
Możliwość rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony istnieje dopiero po upływie określonego czasu nieobecności nauczyciela w pracy z powodu choroby (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia).
Możliwa wydaje się w opisanym przypadku tylko zmiana umowy na zasadzie porozumienia stron, ale tutaj zgodę musi wyrazić nauczyciel.
 
 

 

Więcej na temat trzynastek w publikacji Prawo Oświatowe/ABC>>