W naszej szkole jedna z nauczycielek jest członkiem związku zawodowego. Nauczycielka ta nie ma udzielonego pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji związkowej i nie jest wskazana przez tę organizację, że jest osobą chronioną.
Czy w związku z ograniczeniem wymiaru zatrudnienia związanego z brakiem godzin dydaktycznych nauczycielka może otrzymać zmniejszenie wymiaru czasu pracy na niepełny etat i proporcjonalnie zmniejszenie płacy?
Czy w tej sytuacji wypowiedzenie zmieniające należy konsultować ze związkami zawodowymi?

 
Wypowiedzenie zmieniające może zostać dokonane tylko wobec nauczycielki zatrudnionej w niepełnym wymiarze zajęć po uprzedniej konsultacji związkowej.
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2 KN, czyli do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia, ale tylko za zgodą nauczyciela.

Urlop dla poratowania zdrowia nie uratuje przed wypowiedzeniem?>>

Jeśli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, a w szkole zachodzą zmiany organizacyjne uniemożliwiające dalsze zatrudnienie na pełen etat, zastosowanie ma art. 20 ust. 1 pkt 2 KN przed jednostronnym wypowiedzeniem zmieniającym z art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., jako regulacja szczególna, ponieważ ten tryb gwarantuje wypłatę odprawy i możliwość przejścia w stan nieczynny. Następnie możliwe jest zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na część etatu. Za zgodą nauczyciela, zamiast wypowiedzenia, można dokonać zmiany umowy o pracę poprzez ograniczenie wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia (art. 29 § 4 i art. 11 k.p.).
Obowiązek przeprowadzenia konsultacji związkowej został zastrzeżony tylko na wypadek wypowiedzenia stosunku pracy (art. 20 ust. 5a KN) i nie dotyczy ograniczenia zatrudnienia nauczyciela za jego zgodą, zarówno w przypadku zatrudnienia przez mianowanie, jak i na umowę o pracę.
Wypowiedzenie zmieniające dokonane w sposób jednostronny przez dyrektora jest dopuszczalne wobec nauczyciela zatrudnionego na część etatu. W takiej sytuacji jest wymagana konsultacja związkowa (art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 42 § 1 i art. 38 k.p.).

Związek zawodowy ma pięć dni na udzielenie informacji o przynależności nauczyciela>>