Aby skutecznie zawiadomić związek o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy, dyrektor nie może mieć wątpliwości, kto należy do związku bądź korzysta z jego ochrony. Ustawa o związkach zawodowych nie daje związkom żadnego upoważnienia do przekazywania imiennej listy zrzeszonych pracowników, mówi bowiem w art. 25 ust. 2 , że związek przekazuje tylko informację o łącznej liczbie członków organizacji, i – moim zdaniem – to ten zapis, a nie ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), nie pozwala związkowi na przekazanie, nawet na wniosek pracownika, informacji o jego przynależności do danego związku. Z drugiej jednak strony jest nakaz ustawowy obowiązku współpracy w indywidualnych sprawach. Mówi o tym art. 232 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – dalej k.p.: jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika niezrzeszonego w związku – zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.
Z kolei art. 38 k.p . zobowiązuje do informowania związku o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę. Stwarza to sytuację patową – pracodawca zobowiązany jest do współpracy, nie dysponując wiedzą o „uzwiązkowieniu” danego pracownika. Dodano więc do ustawy o związkach zawodowych art. 30 ust. 21 , który nakłada na pracodawcę obowiązek zwrócenia się do związku o dane dotyczące „uzwiązkowienia” (interes prawny): w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2 . Nieudzielenie tej informacji w ciągu pięciu dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.

Wzory:
Wniosek o potwierdzenie obrony związku zawodowego>>
Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę>>


Jest to fragment artykułu Teresy Konarskiej "Konsultacje ze związkiem zawodowym", opublikowanego w miesięczniku
"Dyrektor Szkoły" nr 5/2013>>
Teresa Konarska prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w prawie oświatowym, jest również autorką książki "Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły".

Polecamy szkolenie:  "Dyrektor placówki oświatowej a związki zawodowe - współpraca, konsultacje, porozumienie"

Więcej na temat konsultacji ze związkami zawodowymi tutaj>>