Minister edukacji i nauki we wtorek w Polskim Radiu zapowiedział, że propozycja tych zmian zostanie przekazana do konsultacji na początku nowego roku. - Będą to zmiany, o których od dawna mówiliśmy, z wieloma okresami przejściowymi i udogodnieniami, wcześniejszą emeryturą, ale także z nowym systemem wynagrodzeń nauczycieli, czyli czymś, co było postulowane przez Solidarność - nad tym przepisem jeszcze pracujemy - mówił.

Czytaj: Przed świętami lub tuż po szczegóły dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela >>

Zmiany w czasie pracy i w wynagradzaniu nauczycieli

Chodzi o propozycje dyskutowane od września tego roku. Zakładają one m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli - zamiast dwóch stopni: stażysty i nauczyciela kontraktowego ma być wprowadzony jeden, ścieżka awansu ma być odbiurokratyzowana, wprowadzony ma być wystardaryzowany egzamin, umożliwienie nauczycielom dyplomowanym zdobycia dwóch specjalizacji.

 

Czytaj w LEX: Culepa Michał, Lisowski Krzysztof, Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe >

MEiN proponuje również podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z 18 do 22) z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli, wprowadzenie zobowiązania nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy "do bycia dostępnym" dla uczniów i rodziców w szkole (w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla nauczycieli realizujących obowiązkowy wymiar zajęć do 25 godzin w tygodniu, 3 godzin dla realizujących powyżej 25 godzin, 2 godzin dla nauczycieli przedszkoli i praktycznej nauki zawodu), a także wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Wniosek do związków zawodowych o wydanie opinii do arkusza organizacji szkoły >

Podobnie jak w przypadku średniego wynagrodzenia nauczycieli, także przeciętne wynagrodzenie nauczycieli ma być ustalane na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Ma ono wynosić: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 140 proc., nauczyciela mianowanego – 181 proc., nauczyciela dyplomowanego – 219 proc. kwoty bazowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia – zgodnie z propozycją MEiN – określone będą kwotowo w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.

Zobacz pytanie i odpowiedź eksperta w LEX: Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje wynagrodzenie za wypracowane godziny ponadwymiarowe? >

Resort edukacji i nauki chce także odejście od rozliczania kwot wydatkowanych na przeciętne wynagrodzenia nauczycieli, składania sprawozdań oraz likwidacji dodatku uzupełniającego.

Czytaj także: Nauczyciele roku apelują o odrzucenie "Lex Czarnek">>