W przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. stwierdzenie ich równoważności z polskimi odpowiednikami jest możliwe po przeprowadzeniu nostryfikacji. Nostryfikacji dokonują uprawnione uczelnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1881).

 

 

Łatwiej starszym nauczycielom

Natomiast dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Ukrainie do 20 czerwca 2006 r. są one uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Wynika to z umowy międzynarodowej, którą Polska miała zawartą ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wszystkie dokumenty, które zostały wydane w okresie obowiązywania ww. aktów prawnych i spełniają określone w nich warunki, są nadal uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Potwierdzenie uznania równoważności dyplomu można uzyskać, występując do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) z prośbą o wydanie imiennego zaświadczenia lub opinii ogólnej o dyplomie.

Sprawdź też: Czy w związku z zatrudnieniem pomocy nauczyciela z Ukrainy, pracownik ten powinien przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z sądu? >

 

W przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. stwierdzenie ich równoważności z polskimi odpowiednikami jest możliwe po przeprowadzeniu nostryfikacji. Nostryfikacji dokonują uprawnione uczelnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

 

Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć

- Decyzje o powierzaniu ukraińskim nauczycielom prowadzenia określonych zajęć w polskich szkołach i placówkach podejmują dyrektorzy tych szkół i placówek, stosownie do przepisów art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Należy pamiętać, że dyrektor musi działać na zasadach i w granicach prawa. W przypadku uzyskania przez obywatela Ukrainy uznania równoważności zagranicznego dyplomu, może on ubiegać się o zatrudnienie na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Obywatela Ukrainy ubiegającego się o pracę na stanowisku nauczyciela, zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania tego zawodu w Polsce, obowiązują takie same wymogi jak obywatela Polski - wyjaśnia MEiN.

Przypomina, że zlecono Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie przeprowadzenia kursu przygotowującego z zakresu znajomości języka polskiego (na poziomie podstawowym) dla 100 osób z Ukrainy - nauczycieli oraz osób, które mogą być zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela, na podstawie art. 165 ust. 8 ww. ustawy - Prawo oświatowe i art. 57 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022, poz. 583). Planowane są kolejne edycje ww. kursu realizowanego przez ORE. Ukraińscy nauczyciele, tak jak polscy nauczyciele, mają możliwość wsparcia adekwatnego do istniejących potrzeb. Obowiązujące przepisy gwarantują nauczycielom wsparcie poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego realizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie i inne jednostki, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.