Za nowelą głosowało 340 posłów, przeciw było 79, czterech wstrzymało się od głosu. W 2017 r. polskie organy administracji publicznej właściwe w sprawach migracyjnych zidentyfikowały zjawisko wyzyskiwania kształtu obecnego stanu prawnego dla celów jego obchodzenia. Organy Straży Granicznej odnotowały zjawisko tzw. turystyki wizowej, polegającej na składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli państw trzecich. Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy unijnej.

 

 


 

Minister będzie zatwierdzał podmioty prowadzące studia i organizujące staże dla cudzoziemców. Nie będzie to dotyczyło uczelni akademickich, publicznych uczelni zawodowych, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa. Ma to uniemożliwić fikcyjnym studentom wjazd na teren UE.

Warto przeczytać: Mniej formalności dla cudzoziemców studiujących w Polsce

Cudzoziemiec, który uzyska zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach przed dniem, odpowiednia decyzja ministra właściwego do spraw wewnętrznych stanie się ostateczna, będzie mógł kontynuować cel pobytu w postaci studiów. Dodano nowe przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracy oraz zezwolenia na pobyt czasowy.