Liczba uczestników wypoczynku organizowanego w kraju - według danych z bazy - wynosi: 519 263 osób. Liczba dzieci wypoczywających na w półkoloniach to 270 800, a za granicą - 15 441.

Maseczka na egzaminie? MEN przygotuje wytyczne>>


Wytyczne dla organizatorów wypoczynku

We współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia MEiN przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Przygotowane wytyczne zawierają wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp. Opisana została również procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. W wytycznych znalazły się też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

Pobierz pełne wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku >>

 

 

Organizatorzy wypoczynku

Wśród głównych założeń mających zwiększać bezpieczeństwo jest wytyczna, wedle której uczestnikami danej formy wypoczynku będą dzieci i młodzież z jednego środowiska (np. szkoła, osiedle, miejscowość). Wskazano, że w miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami obozu kadry powyżej 60. roku życia.

Z aneksu wynika również, że organizator obozu powinien poinformować osoby z kadry, że nie mogą uczestniczyć w obozie, gdy zaobserwują u siebie niepokojące objawy, wskazujące na infekcję lub inną chorobę, w tym w szczególności chorobę zakaźną oraz gdy podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. Zdrowe muszą być też dzieci i młodzież, o czym poświadczyć mają rodzice lub opiekunowie prawni.


Bezpieczny wypoczynek

W dokumencie określono też wymagania dotyczące przygotowania i podawania żywności, urządzeń sanitarnych, dbania o higienę, gospodarowania odpadami i opieki medycznej. Określono też procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas obozu.

Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.

Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy. Organizator zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.