- Jeżeli statut twojej szkoły i przyjęty plan pracy szkoły przewiduje realizację zajęć opiekuńczych i wychowawczych w formie np. wycieczek, organizacji uroczystości czy imprez szkolnych, to w ramach czterdziestogodzinnego czasu pracy powinieneś je realizować - podkreślają związkowcy w komunikacie na swojej stronie internetowej.

 

Nauczycielskie podwyżki 2020 pod znakiem zapytania>>
 

Odpoczynek także na wycieczce

Związkowcy przypominają, że katalog typów zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, organizowanych w danej szkole określa statut szkoły. Konkretny zestaw uroczystości, imprez i wycieczek realizowanych w danym roku szkolnym uchwala rada pedagogiczna w planie pracy szkoły.

 

W przypadku:

  •     udziału w kilkudniowej wycieczce nauczyciel powinien mieć zagwarantowany 11-godzinny nieprzerwany dobowy odpoczynek (art. 132 § 1 Kodeksu pracy),
  •     wycieczki wielodniowej – jeżeli łączny czas pracy w tygodniu przekroczy normę 40 godzin – nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych (art. 151 § 1 w zw. z art. 151¹ § 2 Kodeksu pracy),
  •     wycieczki (lub np. sprawowania opieki nad uczniami podczas konkursu, festynu szkolnego) realizowanej  w dniu wolnym od pracy nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy (art. 42c ust. 3 KN), albo odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową (§10 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli …) .
  •     Nauczyciel, któremu zlecono pracę w czasie wycieczek szkolnych i tzw. zielonych szkół powinien domagać się wydania delegacji służbowej.

 

Sprawdź w LEX: