Nowe rozwiązania znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Więcej godzin na rozwijanie zainteresowań uczniów

Zgodnie z rozporządzeniem liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zostanie zwiększona: w szkole podstawowej na pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III) o 1 godzinę oraz w szkole podstawowej na drugim etapie kształcenia (klasy IV-VIII) i w liceum ogólnokształcącym również o 1 godzinę.

Według resortu zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora umożliwi dyrektorom szkół organizowanie większej liczby zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz w przypadku szkół zawodowych – zajęć kształtujących kompetencje zawodowe.

 


Ponadto w projekcie rozporządzenia uwzględniono zmiany organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej. - Od 1 września 2019 r., szkoły policealne, a branżowe szkoły II stopnia - od 1 września 2020 r. będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. Kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W branżowej szkole II stopnia kształcenie zawodowe odbywać się ma w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego - wskazało ministerstwo w komunikacie.

W projekcie proponuje się wskazanie przeznaczenia liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego).

 

Dodatkowe godziny na kształcenie zawodowe

Nowe przepisy zakładają również zwiększenie w pięcioletnim technikum liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe z obecnych 51 do 56 w pięcioletnim okresie kształcenia, przy jednoczesnym zwiększeniu godzin do dyspozycji dyrektora z 3 do 4 oraz rezygnacji z obowiązku realizacji przez ucznia technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym.

- Zgodnie z projektowaną zmianą uczeń technikum będzie wybierał jeden przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, a jeżeli dyrektor technikum będzie dysponował wystarczającymi możliwościami kadrowymi, organizacyjnymi i finansowymi. Uczeń będzie mógł dokonać wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym (między innymi z godzin do dyspozycji dyrektora). Przygotowanie ucznia do uzyskania dodatkowych uprawnień, umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowej będzie realizowane w trakcie nauki w szkole - podkreśliło MEN.

Resort zwrócił uwagę, że poszerzenie od roku szkolnego 2020/2021 katalogu zajęć do wyboru: dyrektor 4-letniego liceum ogólnokształcącego i dyrektor 5-letniego technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród czterech: filozofia, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, dyrektor ustalał jeden przedmiot spośród trzech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka.

Czytaj też: Dodatek jednak nie dla wszystkich wyróżniających się nauczycieli >>>