Po nowelizacji do dodatku za wyróżniającą pracę będą uprawnieni nauczyciele kontraktowi i nauczyciele mianowani, jeżeli po zakończeniu stażu odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego uzyskają najwyższą ocenę pracy.

 

Mniej czasowych umów w szkołach>>

 

Dodatek od 2020 roku

Początkowo dodatek za wyróżniającą pracę mieli dostać jedynie nauczyciele dyplomowani, co wzbudziło poważne kontrowersje. W końcu MEN wyszło z założenia, że uprawnienie nie powinno być uzależniane od stopnia awansu zawodowego. Taką zmianę ma wprowadzić nowelizacja Karty Nauczyciela, którą resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych.

 

 

 

Dodatek będzie przysługiwał w okresie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Jeżeli przed upływem tego terminu nauczyciel otrzyma ocenę pracy niższą niż ocena wyróżniająca, prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa. Zmiana ma obowiązywać od 2020 r.

 

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciela stażystę można zwolnić ze szkoły po roku pracy? >

 

Część nauczycieli wykluczona

 

Jak się jednak okazuje, wbrew obietnicom resortu edukacji dodatek nie będzie przysługiwał wszystkim wyróżniającym się nauczycielom.  Związek Nauczycielstwa Polskiego zauważa, że gratyfikacji nie dostaną nauczyciele, którzy nie chcą rozpoczynać stażu na wyższy stopień.  Niezależnie od tego, jak oceniana jest ich praca. Według przepisów dodatek za wyróżniającą pracę nauczyciele kontraktowi i mianowani dostaną dopiero w momencie rozpoczęcia kolejnego stażu.

 

 


 

Resort edukacji w uzasadnieniu do noweli KN tłumaczy, że wyłącznie w przypadku nauczycieli, którzy stopień nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego uzyskali z mocy prawa, w związku z czym nie mogli uzyskać oceny pracy po zakończeniu stażu, podstawą do uzyskania dodatku za wyróżniającą pracę będzie ocena pracy dokonana na wniosek nauczyciela albo z inicjatywy dyrektora szkoły.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Jaka jest podstawa prawna zwolnienia nauczyciela, który nie zgodził się na zniżkę godzin zaproponowaną mu ze względu na likwidację klas gimnazjalnych? >

Czy rodzice ucznia szkoły podstawowej mogą zastrzec, żeby rozmowy pedagoga z dzieckiem były przeprowadzane jedynie po zawiadomieniu o tym fakcie rodzica? >

Czy do okresu uprawniającego nauczyciela do dodatku stażowego należy wliczać okres zatrudnienia poza oświatą? >