Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629). Definiuje ona pojęcie "wypoczynek" - według nowych przepisów będzie to: wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.
Znowelizowane przepisy porządkują kompetencje kuratora oświaty w zakresie nadzoru nad wypoczynkiem - stwierdzając uchybienia, kurator będzie mógł nakazać organizatorowi - poza ich usunięciem - przeniesienie uczestników do obiektu spełniającego odpowiednie standardy. Zobowiązują także organizatora wypoczynku do niezwłocznego zawiadomienia kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

ZNP: zmiany ws. wypoczynku to kolejne obciążenie dla szkół>>

Szczegółowo tę materię reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). Określa ono m.in.: termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia oraz obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku.
Według nowych przepisów w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej zgłoszenie trzeba złożyć nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Nowe zasady wyliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym>>

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł