Przepisy § 3 - § 8 oraz przepisy przejściowe § 17 - § 19 r.p.k.k.(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) regulują przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do ogólnodostępnego liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w następujący sposób:
- procentowy wynik części pierwszej i części drugiej sprawdzianu, o którym mowa w art. 20h ust. 6 pkt 1 i art. 20i ust. 2 pkt 1 u.s.o., mnoży się przez 0,2,
- procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych - mnoży się przez 0,2; również z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym wynik mnoży się przez 0,2, natomiast od roku szkolnego 2018/2019 z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08 oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12;
- oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów (od 2017/2018 r. z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych przedmiotów) ustalonych przez dyrektora danej szkoły wyrażone w stopniu celującym - przyznaje się po 20 punktów; bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów; dobrym - przyznaje się po 12 punktów; dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów; dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

Dyrektor szkoły nie może być członkiem komisji rekrutacyjnej>>

- za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów;
- za konkursy, turnieje i zawody od 1 do 10 punktów, na zasadach szczegółowo określonych w § 7 r.p.k.k., a maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów;
- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 2 punkty.
W omawianym rozporządzeniu regulowane zostały także zasady przeliczania na punkty ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum wystawionych osobom zwolnionym ze sprawdzianu, o którym mowa w art. 20h ust. 6 pkt 1 i art. 20i ust. 2 pkt 1 u.s.o. lub egzaminu gimnazjalnego (§ 9 - § 10 r.k.k.p.). Chodzi tu o uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, o których mowa w art. 44zw ust. 2 u.s.o. i o uczniów zwolnionych w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych (art. 44zz ust. 2 u.s.o.). Zasadniczo przeliczeń dokonuje się w ten sposób, że za ocenę celującą przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrą – po 16 punktów, dostateczną – po 8 punktów, dopuszczającą – po 2 punkty. Wyjątkiem jest przeliczenie ocen z języka obcego nowożytnego, gdyż za ten przedmiot za ocenę celującą przyznaje się 8 punktów, bardzo dobrą - 6 punktów, dobrą – 4 punkty, dostateczną - 2 punkty oraz dopuszczającą - 0,5 punktu, a na poziomie rozszerzonym za ocenę celującą przyznaje się 12 punktów, bardzo dobrą - 9 punktów, dobrą – 6 punkty, dostateczną - 3 punkty oraz dopuszczającą – 1 punkt.

Uchybienia komisji rekrutacyjnych dobrą podstawą odwołania>>

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł