Od dnia 1 stycznia 2016 r. w skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły musi wchodzić co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły. Jeżeli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego, którego lub których wyznacza odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą natomiast wchodzić:
1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.
Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji (§ 11 r.p.p.k.).
Komisja weryfikuje wnioski oraz załączone do nich dokumenty pod względem spełniania wymogów określonych odpowiednio w art. 20t u.s.o. przez organ prowadzący (art. 20e ust. 4 u.s.o.), a w okresie przejściowym – w statutach szkół podstawowych i gimnazjów (§ 12 ust. 1 r.p.p.k.)
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami, ustala dni i godziny posiedzeń komisji oraz zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji rekrutacyjnej. Może także zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły (§ 12 ust. 2 – ust. 6 r.p.p.k.).
Zadania i harmonogram prac może określić dyrektor lub sama komisja, z uwzględnieniem przepisów ustawy o systemie oświaty oraz konieczności zakończenia uzupełniającego naboru do końca sierpnia.

Minister edukacji: nie chcemy, by dzieci były zakładnikami polityki i pieniędzy>>

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do szkół 2016/2017 - 2 części
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł