Skład i działanie komisji rekrutacyjnej regulują § 11 i § 12 r.k.p.p. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie mogą być podnoszone w odwołaniu od rozstrzygnięcia komisji o odmowie przyjęcia ucznia.
Komisja musi liczyć co najmniej trzech nauczycieli danej szkoły lub przedszkola (innych niż dyrektor oraz nauczyciel, którego dziecko będzie uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym) i nie może zostać uzupełniona nauczycielami z zewnątrz. Jeśli dana placówka nie dysponuje wystarczającą liczbą własnej kadry, skład komisji jest uzupełniany o przedstawicieli organu prowadzącego. Pamiętajmy, że o konieczności takiego uzupełnienia dyrektor musi poinformować organ prowadzący (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka wojewódz-twa) z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dyrektor placówki wyznacza przewodniczącego spośród członków komisji (sam nie może pełnić tej funkcji), ma też prawo dokonywać zmian w jej składzie. Do podstawowych zadań przewodniczącego należy:
–    umożliwienie członkom komisji zapoznania się z wnioskami o przyjęcie do placówki i załączonymi do nich dokumentami,
–    ustalenie dni i godzin posiedzeń komisji,
–    zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji,
–    zwoływanie posiedzeń poza ustalonymi terminami.

Nowy sposób wyliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych>>

Do procedowania wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich osób wchodzących w skład komisji (jeśli jest ona trzyosobowa, nieobecna może być tylko jedna osoba). Większa absencja wymaga przesunięcia posiedzenia na inny termin, mieszczący się w obowiązującym harmonogramie czynności rekrutacyjnych.
Protokół postępowania rekrutacyjnego musi zawierać:
a)    datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
b)    imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,
c)    informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach,
d)    podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej,
e)    załączniki, a w szczególności:
–    informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
–    listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł