Komisja rekrutacyjna nie może przyznać kandydatowi innej liczby punktów niż określona w przepisach § 3–4 pkt 1, § 6–10 ust. 2 i przepisach przejściowych § 17 i § 19 r.p.p.k. Musi się też liczyć z możliwością wytknięcia ewentualnych uchybień w odwołaniu rodzica lub pełnoletniego ucznia od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu do szkoły w razie naruszenia zasad dotyczących:
–    przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
–    punktowania osiągnięć związanych z udziałem ucznia w konkursach i olimpiadach,
–    przyznawania punktów kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, o których mowa w art. 44zw ust. 2 u.s.o., oraz zwolnionym w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na podstawie art. 44zz ust. 2 u.s.o.).
Na I etapie rekrutacji na nowy rok szkolny 2016/2017 do ogólnodostępnego liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej obowiązuje następująca punktacja:
-  procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2; również z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym wynik mnoży się przez 0,2 (od roku szkolnego 2018/2019 wynik ten będzie się mnożyło przez 0,08, a z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym przez 0,12);

Zmiany w rekrutacjach do szkół - tematem pierwszego Zjazdu Akademii Rozwoju Szkoły>>

- za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez dyrektora danej szkoły (od 2017/2018 r. z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch przedmiotów wybranych przez dyrektora) wyrażone w stopniu:
–    celującym – przyznaje się po 20 punktów,
–    bardzo dobrym – po 16 punktów,
–    dobrym – po 12 punktów,
–    dostatecznym – po 8 punktów,
–    dopuszczającym – po 2 punkty;
1.  za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się kandydatowi 5 punktów;
2.    za konkursy, turnieje i zawody przyznaje się od 1 do 10 punktów, na zasadach szczegółowo określonych w § 7 r.p.k.k.; maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów;
3.    za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.
Przedstawione nowe regulacje powinny być ściśle przestrzegane, gdyż ewentualne uchybienia podnoszone w postępowaniu odwoławczym będą w razie ich wpływu na wynik postępowania rekrutacyjnego skutkować obowiązkiem przyjęcia do szkoły lub przedszkola dodatkowego ucznia, który nie został uwzględniony na liście osób przyjętych w toku postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego).
 

Dowiedz się więcej z czasopisma:
Dyrektor Szkoły
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł