Nauczycielom  zatrudnionym w szkole, w której są ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy odpowiadający okresowi tych ferii. Dyrektor może zobowiązać nauczycieli tylko do wykonywania w tym czasie określonych czynności polegających na:
– przeprowadzaniu egzaminów,
– wykonywaniu prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
– opracowaniu szkolnego zestawu programów oraz uczestniczeniu w doskonaleniu zawodowym w określonej formie (art. 64 pkt 2 KN).
Należy pamiętać, że łączny okres wykonywania tych czynności nie może zająć nauczycielowi więcej niż siedem dni oraz że nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego, trwającego co najmniej 4 tygodnie urlopu wypoczynkowego.
Jeśli np. dyrektor wyznaczył wicedyrektorowi tylko 5 tygodni urlopu w ferie letnie, ten powinien niezwłocznie ustalić, czy ograniczenie to i zlecenie wykonywania przez niego zadań nastąpiło na polecenie lub za pisemną zgodą organu prowadzącego szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa).

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnychPolecamy: Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych>>

Jak czytamy w wyroku Sądu Najwyższego z 12.04.2012 r. (I PK 168/11), LEX nr 1219489: Jeżeli wyznaczenie krótszego urlopu wicedyrektorowi w czasie ferii letnich (5 tygodni) nastąpiło za zgodą lub na polecenie organu prowadzącego szkołę z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów – to wicedyrektorowi przysługuje urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego. Urlopu uzupełniającego udziela mu dyrektor szkoły. Jeżeli dyrektor odmówi udzielenia urlopu uzupełniającego, to wicedyrektorowi przysługuje prawo ustalenia świadczenia na drodze sądowej. Jeżeli natomiast dyrektor szkoły wyznaczył wicedyrektorowi krótszy urlop wypoczynkowy w okresie ferii letnich (5 tygodni) w celu realizowania zadań – i nastąpiło to bez zgody lub polecenia na piśmie organu zarządzającego – to wicedyrektor nie ma uprawnienia do żądania urlopu uzupełniającego. Dla przyznania urlopu uzupełniającego nie będzie bowiem wystarczające tylko zlecenie przez dyrektora wykonywania zadań wicedyrektorowi i ograniczenie urlopu w okresie ferii (art. 66 Karty Nauczyciela). Należy również pamiętać, że wicedyrektor będzie miał prawo do urlopu uzupełniającego tylko jeżeli nie wykorzystał łącznie 8 tygodni urlopu. Jeżeli wicedyrektor skorzystał z 8 tygodni urlopu, to nie będzie mu przysługiwało prawo do urlopu uzupełniającego (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). Polecenie lub zgoda organu zarządzającego powinny być udzielone na piśmie i dotyczyć urlopu, a nie wykonania określonych prac.

O terminie wypoczynku nauczyciela w placówce nieferyjnej przesądza plan urlopów >>

News imageWięcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 7/2015>>