Rozporządzenia zostały opublikowane w poniedziałek w Dzienniku Ustaw. 

- Tutaj jest jeszcze miejsce na to, żeby zrobić oddziały przygotowawcze, ale są szkoły w Warszawie, w Krakowie, ale też w Lublinie, które nie są w stanie przyjmować więcej uczniów, więc oddziały przygotowawcze będzie można tworzyć w infrastrukturze pozaszkolnej. Dzisiaj podpisałem rozporządzenie, z samego rana, które określa warunki techniczne i bezpieczeństwa w takich obiektach, które dziś nie należą do infrastruktury szkolnej – poinformował minister podczas wizyty w jednej z lubelskich szkół.

Szkoła dla ukraińskich uczniów bez zbędnych formalności>>

Sprawdź też: Procedura przyjmowania do publicznych szkół i przedszkoli cudzoziemców oraz osób niebędących obywatelami polskimi >

Egzamin ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy

- Zrobiłem to we współpracy z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską. Te przepisy przygotowało m.st. Warszawa, które wie, jakie są trudności, zwłaszcza w centrach wielkich miast – powiedział. Minister edukacji i nauki podał także, że podpisał również rozporządzenie umożliwiające przystąpienie uczniów z Ukrainy do egzaminy ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Zauważył, że terminy deklaracji składanych przez przystępujących do egzaminów dawno minęły.

- Te terminy przesunęliśmy po to, by ci z uczniów ukraińskich, którzy ewentualnie chcieliby zdawać polski egzamin ósmoklasisty bądź maturalny, z tłumaczeniem na język ukraiński poleceń, mogli takie oświadczenia jeszcze złożyć – powiedział Czarnek.

 

 

Więcej dzieci w grupie

Jak podkreśla MEiN, wybór najodpowiedniejszego rozwiązania edukacyjnego dla dzieci i uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, pozostanie więc w kompetencjach rodziców lub osób sprawujących opiekę nad dzieckiem lub uczniem. Dopuszczono możliwość, by w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w oddziałach klas I–III szkół było więcej dzieci.Rozporządzenie dopuszcza przyjęcie trzech dodatkowych dzieci uchodźców z Ukrainy. Rozwiązanie to dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. 

Przyjmowanie do szkół i przedszkoli uczniów z Ukrainy - wzory przetłumaczone na język ukraiński >

 

Egzamin ósmoklasisty i matura - przetłumaczony i ze słownikiem

Podpisane przez szefa MEiN rozporządzenie wprowadza też możliwość przystąpienia w tym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice ucznia składają deklarację dotyczącą egzaminu ósmoklasisty w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ten egzamin, czyli upłynął on 30 września 2021 r. W przypadku egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczeń, który zamierza przystąpić do tych egzaminów, składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego w terminie do 7 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin, czyli termin upłynął 7 lutego 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy, w przypadku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu zawodowego – deklarację należy złożyć do 11 kwietnia 2022 r., a w przypadku egzaminu maturalnego – deklarację należy złożyć do 31 marca 2022 r. Egzamin zostanie dostosowany - może być to przykładowo przetłumaczenie dla wyżej wymienionych uczniów niektórych arkuszy egzaminacyjnych na język ukraiński, czy też możliwość skorzystania przez wyżej wymienionego ucznia ze słowników podczas egzaminu.