W czasie zdalnej nauki wielu uczniów nie loguje się do komputera i nie bierze udziału w zajęciach. Informacje na ten temat trafiły do rzecznika praw obywatelskich. Problem dotyczy nie tylko równego dostępu do nauki, ale także możliwego zagrożenia ich zdrowia i bezpieczeństwa.

RPO pyta o uczniów, którzy wypadli z systemu>>

 

Dyrektor odpowiada za egzekucję obowiązku szkolnego

- Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia sprawują właściwe organy nadzoru pedagogicznego. Nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań - wskazuje wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Sprawdź w LEX: Z jaką datą wystawić należy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020, skoro wyniki egzaminów będą ogłoszone dopiero z końcem lipca 2020 r.? >

Dodaje, że w obecnym stanie prawnym szkoły korzystają z dużego zakresu autonomii. Organ prowadzący szkołę, a w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie – Prawo oświatowe.

Sprawdź w LEX: Czy roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać na świadectwie szkolnym? >

 

- Ministerstwo Edukacji Narodowej nie jest organem nadzoru nad działalnością szkół i nie kontroluje realizacji obowiązku szkolnego/nauki. Organy zobowiązane do egzekwowania tego obowiązku są wskazane w ustawie – Prawo oświatowe. W kwestii realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ustawodawca nakłada obowiązki na władze samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i przede wszystkim rodziców dziecka. Zobowiązuje ich do podejmowania działań umożliwiających każdemu dziecku realizację konstytucyjnego prawa do nauki - tłumaczy w odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister Maciej Kopeć.

Sprawdź w LEX:  Czy dyrektor szkoły bez wniosku rodziców może zdecydować o egzaminie poprawkowym dla ucznia?  >

RPO apeluje o zainteresowanie problemem

Nie do końca wiadomo, ilu uczniów dotyczy ten problem - może to dotykać nawet 10 proc. uczniów, a jeżeli w przyszłym roku praca zdalna będzie kontynuowana, ich wykluczenie będzie się pogłębiać. W sprawie interweniował rzecznik praw obywatelskich i otrzymał podobną odpowiedź, co posłowie.

Jak podkreśla RPO, z zaskoczeniem przyjął stwierdzenie MEN w odpowiedzi z 26 maja 2020 r., że nie jest organem nadzoru nad działalnością szkół i nie kontroluje realizacji obowiązku szkolnego/nauki. A do zakresu działania Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN należą zagadnienia i sprawy dotyczące funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, a także obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ponownie więc zaapelował do MEN o wykazanie większego zainteresowania tym problemem.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciele powinni uzupełnić dokumentację papierową, po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół? >

Zdaniem RPO zdobycie odpowiednich danych na temat liczby uczniów znajdujących się poza systemem oświaty odpowiada możliwościom Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym, który zajmuje się koordynowaniem współpracy innych departamentów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Z kolei opiekuńcza i wychowawcza funkcja szkół i placówek - a także upowszechnianie i ochrona praw dziecka i realizowanie postanowień wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka w szkołach i placówkach oświatowych - wymienione są pośród kwestii będących przedmiotem zainteresowania Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego.

Czytaj w LEX: Monitorowanie postępów ucznia podczas pracy zdalnej oraz warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów w okresie zawieszenia zajęć >

- Wskazanie zatem w odpowiedzi na obowiązki dyrektorów szkół i organów prowadzących, których Rzecznik Praw Obywatelskich jest świadomy, może zostać zrozumiane jako brak zainteresowania Pana Ministra poruszonym tematem lub też umniejszenie swojej roli w kształtowaniu systemu oświaty. Jest to szczególnie niepokojące w sytuacji, kiedy pojawiają się głosy – w tym także głos Pana Ministra – że nauka zdalna może być kontynuowana w przyszłym roku szkolnym z powodu dalszego rozwoju pandemii koronawirusa – napisał Adam Bodnar do ministra Dariusza Piontkowskiego.