- Ostatnia reforma oświaty, wprowadzająca nową strukturę szkół spowodowała, że uczniowie kończący szkołę podstawową są o rok młodsi od tych, którzy kończyli gimnazja - zwraca uwagę poseł PiS Zbigniew Girzyński (interpelacja nr 1299). Zwraca uwagę, że część absolwentów szkół branżowych może mieć problem z realizacją obowiązku szkolnego.

Od września kształcenie zawodowe na nowych zasadach>>

 

Ślepa uliczka - brak możliwości kształcenia w szkole II stopnia

Jak podkreśla poseł Girzyński, jest wiele zawodów, gdzie nie ma możliwości kontynuacji kształcenia w szkole branżowej II stopnia, m.in. dekarz, cieśla. - Niemożliwe jest również „uczęszczanie do szkoły wyższej”, bo jest to kształcenie wyłącznie dla uczniów, którzy posiadają wykształcenie średnie, a kwalifikacyjne kursy zawodowe nie są realizowane, albo nie są związane z rozwijaniem kompetencji w danym zawodzie lub też nie są związane z zainteresowaniem młodzieży - zwraca uwagę poseł.

Sprawdź w LEX: Czy młodociany uczący się w szkole branżowej I stopnia może realizować nauczanie indywidualne?  >

Dodaje, że uczeń po szkole branżowej I stopnia ma odpowiednie kompetencje i umiejętności, aby zasilić niedobory kadrowe w firmach, w wyuczonym przez siebie zawodzie. - Zależy nam przecież na pracownikach wykształconych w konkretnych branżach, gotowych do wyjścia na rynek pracy, dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu. Konieczność oczekiwania przez rok na możliwość podjęcia pracy w Polsce może skutkować wypchnięciem młodych, pracowitych ludzi z fachem w ręku do pracy poza granicami Polski - tłumaczy Girzyński.

Sprawdź w LEX: Czy w jednym oddziale szkoły branżowej I stopnia można połączyć uczniów będących młodocianymi pracownikami oraz uczniów niebędących młodocianymi pracownikami? >

 

MEN problemu nie widzi

Według resortu edukacji absolwenci branżowej szkoły I stopnia nie mają takich problemów i mogą realizować obowiązek szkolny, nawet gdy kolejnego stopnia szkoły dla danego zawodu nie ma.

- Absolwenci branżowej szkoły I stopnia podlegający obowiązkowi nauki mają zatem możliwość wyboru sposobu realizacji tego obowiązku. W zależności od osobistych zainteresowań, preferencji i możliwości mogą kontynuować dalsze kształcenie w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych lub podniesienia poziomu wykształcenia, przez co istotnie zwiększą swe szanse na rynku pracy - tłumaczy wiceminister Marzena Machałek.

 

 


Wiceminister dodaje, że spośród 93 zawodów nauczanych w branżowej szkole I stopnia 61 zawodów (prawie 2/3) posiada kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole II stopnia. - Kontynuowanie spełniania obowiązku nauki w branżowej szkole II stwarza możliwość uzyskania wykształcenia średniego branżowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych do poziomu technika  - ocenia Machałek. - Absolwenci branżowych szkół I stopnia, które kształcą w zawodach nieposiadających „kontynuacji” w branżowej szkole II stopnia, mogą kontynuować spełnianie obowiązku nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z kwalifikacji wyodrębnionej w innym zawodzie (w tej samej lub innej branży), dzięki czemu mają szansę poszerzyć zakres posiadanych umiejętności zawodowych - dodaje.

Sprawdź w LEX: Czy samorząd ma obowiązek zwrotu części subwencji naliczonej na podstawie prognozy na słuchaczy szkół branżowych II stopnia w przypadku, gdy nie zostanie utworzona szkoła branżowa II stopnia? >

 

Dokształcanie nie jest złem koniecznym

Wiceminister podkreśla także, że kształcenia w celu wywiązania się z nałożonego przez Konstytucję obowiązku nauki do 18. roku życia nie można postrzegać jako rozwiązania „na przeczekanie”. - Okres tego kształcenia ma bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju psychofizycznego młodego człowieka, a ponadto – jak wskazano powyżej – może i powinien być wykorzystany w celu zwiększenia szans pracowniczych i ułatwienia odnalezienia się na rynku pracy - podkreśla Machałek.

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo przygotować statut szkoły branżowej II stopnia, uwzględniając zróżnicowanie organizacji kształcenia ogólnego i zawodowego? >

Swoje pytanie poseł Girzyński skierował również do resortu pracy, pytając na jakich zasadach osoby po szkole branżowej I stopnia mogą podejmować zatrudnienie. Resort pracy wyjaśnia, że  pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Wyjątkiem są pracownicy młodociani - osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18. Można zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.


-Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego, które może odbywać się przez naukę zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
- Zawody, w których odbywa się nauka zawodu, określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Pracownicy młodociani mogą być także zatrudniani w innym celu niż przygotowanie zawodowe, tj. na podstawie umowy o pracę, ale wyłącznie przy wykonywaniu prac lekkich. Praca ta nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia młodocianego, a także utrudniać mu wypełniania obowiązku szkolnego - wyjaśnia resort pracy.