Kto i w jakiej formie wyznacza/wprowadza: terminy rekrutacji, kryteria rekrutacyjne dodatkowe (lokalne), regulamin rekrutacji, powołanie komisji rekrutacyjnej, wzór deklaracji dla dzieci kontynuujących, wzór wniosku dla kandydatów?
Jakie kompetencje w procesie rekrutacji do przedszkola publicznego w związku z naborem dzieci na rok szkolny 2015/16 mają: organ prowadzący i dyrektor przedszkola?
Kto i w jakiej formie wyznacza/wprowadza: terminy rekrutacji, kryteria rekrutacyjne dodatkowe (lokalne), regulamin rekrutacji, powołanie komisji rekrutacyjnej, wzór deklaracji dla dzieci kontynuujących, wzór wniosku dla kandydatów?
Jaka powinna być kolejność działań ww. organów, aby cały proces rekrutacji dzieci na rok szkolny 2015/16 był zgodny z obowiązującymi przepisami?


Odpowiedź
Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

Od września miejsce w przedszkolu dla każdego czterolatka>>

Zgodnie z art. 20c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego określa organ prowadzący.
Kryteria powinny być określone z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Organ prowadzący określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Zgodnie z art. 20c ust. 5 u.s.o. jednym w ww. kryteriów może być kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Więcej>>

"Dyrektor Szkoły" radzi, jak uniknąć błędów przy rekrutacji do placówek oświatowych>>

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy kwartalnik "Przed Szkołą">>