Czy przyjęcie czterolatka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie obowiązkowe od 1 września 2015 roku?

Od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej. Gminy mają obowiązek zapewnienia od 1 września 2015 r. czterolatkom miejsc w przedszkolu. Oznacza to, iż dziecko czteroletnie nie ma obowiązku przedszkolnego, a wyłącznie prawo do miejsca w przedszkolu i realizowania wychowania przedszkolnego.

Uzasadnienie:

Stosownie do zapisów art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) - dalej z.u.s.o., nałożyła na gminy obowiązek zapewnienia od dnia 1 września 2015 r. każdemu dziecku czteroletniemu miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Stosownie do tego zapisu rodzice dzieci czteroletnich będą mieli pewność, iż miejsce w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego zostaje ich dzieciom zagwarantowane. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 z.u.s.o. w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 4 lata. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest zadaniem własnym gminy (art. 7 ust. 3 z.u.s.o.).

Termin rekrutacji do przedszkola określa dyrektor>>

W myśl zapisu art. 10 z.u.s.o. w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 sieć publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonymi przez gminę, publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego powinna zapewniać zamieszkałym na obszarze gminy dzieciom czteroletnim możliwość realizowania wychowania przedszkolnego.

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Dowóz do przedszkola dla większej liczby dzieci>>

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachDotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>