Zmiany wprowadza ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827). Według obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. przepisów sieć przedszkoli powinna zapewniać miejsca dla czterolatków oraz dla dzieci realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego. Nowela zobowiązuje też gminy do zapewnienia przedszkolakom transportu, jeżeli ich droga do placówki przekracza 3 km.

Gmina nie dofinansuje dowozu do niepublicznej szkoły>>

Weszły w życie również przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956) obligują dyrektorów przedszkoli do przekazywania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji zawierających listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego. Dane trzeba będzie przesłać do 15 maja roku, którego dotyczą.
Zbiorcze informacje z całej jednostki trafią do wojewody (do 15 października) a w dalszej kolejności (do 31 października) do ministra właściwego ds. oświaty. Rozporządzenie dopuszcza, by dokumenty przekazywane były drogą elektroniczną.

Bezpłatny dowóz także dla dzieci nieobjętych przygotowaniem przedszkolnym>>