Dyrektor Instytutu przyznaje stypendium na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium złożony w ramach naboru wniosków o przyznanie stypendiów ogłaszanego przez Dyrektora Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu. W rozporządzeniu proponuje się, aby wniosek o przyznanie stypendium zawierał:

  1.  imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium, a także, jeżeli o przyznanie stypendium ubiega się osoba pełnoletnia – adres poczty elektronicznej i numer rachunku bankowego;
  2. imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania rodzica, opiekuna prawnego lub osoby (podmiotu) sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem, a także adres poczty elektronicznej i numer rachunku bankowego – w przypadku, gdy o przyznanie stypendium ubiega się osoba niepełnoletnia;
  3. nazwę szkoły lub szkół, do których uczęszcza osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium, albo w których osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium naucza języka polskiego, i adres lub adresy do korespondencji tych szkół, a także imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przedstawiciela każdej z tych szkół;
  4. wskazanie rodzaju stypendium, którego dotyczy wniosek; 
  5. w przypadku ubiegania się o stypendium edukacyjne: wykaz ocen uzyskanych przez osobę ubiegającą się o przyznanie stypendium w ostatnim roku nauki poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek, i wykaz ocen z języka polskiego uzyskanych w toku nauki oraz dokumenty potwierdzające te oceny albo opis dorobku zawodowego osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w zakresie nauczania języka polskiego z okresu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz dokumenty potwierdzające ten dorobek;
  6. w przypadku ubiegania się o stypendium motywacyjne – wykaz osiągnięć osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w zakresie upowszechniania nauki języka polskiego z okresu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz dokumentację potwierdzającą te osiągnięcia;
  7. w przypadku ubiegania się o stypendium uznaniowe – opis dorobku osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w obszarze rozwoju języka polskiego za granicą oraz dokumentację potwierdzającą ten dorobek;
  8. opinię przedstawiciela szkoły lub szkół, do których uczęszcza osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium, albo w których osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium naucza języka polskiego wydaną, w zależności od rodzaju stypendium wskazanego we wniosku, w przedmiocie aktywności osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w obszarze nauki języka polskiego lub nauczania języka polskiego, upowszechniania nauki języka polskiego albo w obszarze rozwoju języka polskiego za granicą traktowanego jako całokształt dorobku osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium;
  9. informacje dotyczące stypendiów przyznanych przez podmioty inne niż Instytut, obejmujące nazwę i rodzaj stypendium, nazwę podmiotu przyznającego stypendium i okres, na który to stypendium przyznano.

 

Czytaj w LEX: Pomoc materialna dla uczniów - zasiłki i stypendia szkolne >

 

Ponieważ o stypendium może ubiegać się osoba niepełnoletnia w projekcie rozporządzenia rozstrzygnięto, że w przypadku takich osób, czynności będą dokonywane w ich imieniu przez rodzica, opiekuna prawnego lub osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą (złożenie wniosku o przyznanie stypendium czy zawarcie umowy, na podstawie której przekazuje się środki finansowe w ramach przyznanego stypendium).

Czytaj w LEX: Stypendia i zasiłki szkolne dla cudzoziemców >

Do oceny wniosków o przyznanie stypendium Dyrektor Instytutu powołuje komisję ekspertów, zwaną dalej „komisją”. W rozporządzeniu proponuje się, aby w skład komisji wchodziło co najmniej trzech pracowników Instytutu oraz co najmniej cztery osoby niebędące pracownikami Instytutu. Udział pracowników Instytutu zapewni przede wszystkim odpowiednią proceduralną i organizacyjną jakość realizowanych działań w ramach prac komisji, natomiast udział osób niebędących pracownikami Instytutu przyczyni się do zapewnienia odpowiedniego merytorycznego poziomu dokonywanej oceny wniosków.

Sprawdź w LEX: Czy pełnoletnia i pracująca osoba może otrzymać stypendium szkolne? >

 

W projekcie rozporządzenia proponuje się również, aby komisja wybierała przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza spośród swoich członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W projekcie rozporządzenia określono także zadania osób pełniących funkcje, w sposób zapewniający optymalne działanie komisji.

Sprawdź w LEX: Czy uczeń pełnoletni powinien samodzielnie złożyć wniosek o stypendium szkolne? >