Według MEN, jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola lub szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Samorządy przygotowują się do strajku nauczycieli>>

Powinny reagować samorządy

Resort podkreśla, że organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków.

- Nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole/szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach. Nie ma mowy o tym, aby dziecko w takiej sytuacji nie zostało przyjęte do placówki.  Rodzic ma prawo zapytać dyrektora, w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach - podkreśla MEN.

 


Rodziców trzeba powiadomić o strajku

MEN podnosi, że dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki, a przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku.

Zapewnienie opieki – jak wskazano – ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Resort wyjaśnia, że dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku. Zauważa jednocześnie, że "nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole/szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach". "Nie ma mowy o tym, aby dziecko w takiej sytuacji nie zostało przyjęte do placówki" – podnosi MEN.

Ministerstwo informuje, że dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole lub szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie, bo odpowiada on za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły.

Skargi do kuratorium

MEN wskazuje też, że rodzic ma prawo zapytać dyrektora, w jaki sposób zapewni dziecku i uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach.

Resort informuje, że jeżeli mimo wskazanych obowiązków dyrektora rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić to do organu prowadzącego i do kuratora oświaty.