Kwestie te Sejm rozstrzygnąć ma w piątkowym bloku głosowań. Nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dostosuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z projektem matka po urlopie macierzyńskim ma mieć prawo do tzw. trzynastej pensji, nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy sześć miesięcy w roku kalendarzowym. Trzynastka będzie przysługiwała w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu. Nowelizacja obejmie także pracowników, którzy skorzystali z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Druga nowelizacja dotyczy ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Jej celem jest ułatwienie tworzenia żłobków. Służyć ma temu przede wszystkim zmniejszenie wkładu własnego gminy przy ubieganiu się o dotację z budżetu na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego - gmina wyłoży jedynie 20 proc. z własnych pieniędzy (obecnie musi pokryć połowę kosztów). Co więcej, nie tylko gmina będzie mogła ubiegać się o pomoc od państwa. Ustawa poszerzy krąg uprawnionych podmiotów o osoby fizyczne i osoby prawne. Zmienią się także przepisy dotyczące dziennych opiekunów. Już nie tylko gmina będzie mogła ich zatrudniać, co skutkować ma zwiększeniem ich liczby. Rząd zaproponował także wprowadzenie przepisów umożliwiających zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej żłobków i klubów dziecięcych. Będą mogły zorganizować ją zarówno gminy, jak i podmioty niepubliczne.