Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił nauczycielce prawa do świadczenia kompensacyjnego, ponieważ stosunek pracy nie został przez nią rozwiązany w drodze wypowiedzenia a za porozumieniem stron. Sprawa trafiła do sądu, nauczycielka argumentowała, że przepisy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie wymagają, aby stosunek pracy został rozwiązany w trybie wskazanych przez organ rentowy przepisów Karty Nauczyciela. Warunkiem do przyznania prawa do świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela, a ten warunek został spełniony. Sąd okręgowy przyznał jej rację, a ZUS odwołał się od wyroku, jednak sprawę przegrał.

MEN: świadczenia kompensacyjne są wypłacane z budżetu i mają charakter wygasający>>

Sąd Apelacyjny oddalił apelację, popierając wykładnie prawa dokonaną przez sąd pierwszej instancji.
"Stwierdzić należy - jak słusznie podnosiła wnioskodawczyni - iż przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie przewidują konieczności, aby rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela nastąpiło na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu I instancji, iż rozwiązanie przez wnioskodawczynię stosunku pracy na mocy porozumienia stron, tj. na podstawie przepisu art. 30 § 1 ust. 1 k.p. na jej wniosek wypełnia dyspozycję przepisu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych." - podkreślił SA w uzasadnieniu.

Na podstawie: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2014 r. III AUa 275/14

ZNP: nagroda jubileuszowa także dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne>