Krzyżanowski odpowiadał na pytanie posłanki Lidii Gądek (PO) o możliwość objęcia nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi nauczycieli uczących w kolegiach nauczycielskich i kolegiach języków obcych.
Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej. Według Krzyżanowskiego, średnia wysokość świadczenia kompensacyjnego w pierwszym półroczu tego roku wynosiła 1950 zł brutto.
Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych.
W październiku grupę z inicjatywą rozszerzenia grupy uprawnionych do kompensówek o nauczycieli uczących w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych wystąpiła senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. "Rozmawiamy na ten temat z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej" - poinformował Krzyżanowski.
Jednocześnie przypomniał, że poselska inicjatywa z 2011 r. rozszerzenia grupy uprawnionych do kompensówek została odrzucona przez Sejm. Chodziło wówczas o wychowawców i nauczycieli z Ochotniczych Hufców Pracy, z poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,
Kolegia nauczycielskie i kolegia języków obcych powstały w latach 90. Ich zadaniem miało być skrócenie czasu przygotowania nauczycieli do nauczania w szkołach np. popularnych języków obcych. Kolegia podpisywały ze szkołami wyższymi umowy, dzięki którym ich absolwenci mogli szybko uzyskać dyplom licencjata uczelni patronackiej. Jednak zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym takie umowy mają stracić moc 30 września 2015 r. Dlatego część kolegiów jest wygaszana (nie prowadzi naboru). Według MEN, obecnie w kolegiach na pełnych etatach zatrudnionych jest 611 osób, a w niepełnym wymiarze godzin - 186.
Jako ostatni ze starego systemu mogą korzystać słuchacze kolegiów nauczycielskich, którzy zaczęli naukę w roku 2012/2013. Nie powinni mieć oni problemów z szybkim uzyskaniem dyplomu licencjata.
Po 2015 r. kolegia nauczycielskie wciąż będą mogły prowadzić rekrutację, ale ich absolwenci nie będą mogli automatycznie przystąpić do egzaminu kończącego studia wyższe. Jak podał Krzyżanowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z myślą o takich słuchaczach przygotowało inną, dłuższą ścieżkę prowadzącą do tytułu licencjata - trwającą nie trzy lata, lecz cztery lub cztery i pół roku.