- Od kwietnia 2022 r. jednostkom samorządu terytorialnego (JST) udzielane jest wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wyjaśnia resort edukacji. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z Funduszu Pomocy i są przekazywane do samorządów w comiesięcznych transferach.

Czytaj: ​Domy Wczasów Dziecięcych trzeba dostosować do współczesności>>

Algorytm w rozporządzeniu

Środki te naliczane są zgodnie z algorytmem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, na podstawie danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Naliczane dla samorządów środki obejmują m. in. finansowanie domów wczasów dziecięcych (DWD), jeżeli wykazują uczniów z Ukrainy jako wychowanków DWD.

 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 do naliczenia subwencji na wychowanków DWD przyjęto okres od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. oraz pozostawiono tzw. „starą“ definicję wychowanka (zrezygnowano ze stosowania ograniczenia dotyczącego co najmniej 5 dni pobytu wychowanka w DWD).

- Domy wczasów dziecięcych są placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - wyjaśnia ministerstwo. - W czasie pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych konieczne jest zapewnienie wychowankom spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych. Pobyt w DWD powinien być realizowany na podstawie postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych dla placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W przypadku wolnych miejsc w DWD placówka może przyjmować dzieci z Ukrainy niebędące wychowankami DWD. W tym przypadku finansowanie pobytu powinno odbywać się na zasadach ustalonych pomiędzy zainteresowanymi stronami odpowiednio w porozumieniu lub umowie zawartej pomiędzy właściwym miejscowo wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem będącym organem prowadzącym DWD - dodaje.