Rada rodziców nie musi składać zeznania rocznego
W interpretacjach prezentowany jest konsekwentny pogląd, że brak statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przesądza o braku obowiązku sporządzania zeznania rocznego (CIT-8). Wykładnia taka została zaprezentowana m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31.12.2013 r. (IPPB5/423-795/13-4/KS): W kontekście powyższego należy stwierdzić, że rada rodziców utworzona przez rodziców uczniów szkoły podstawowej jako ich reprezentant jest wyłącznie wewnętrznym organem szkoły. Rada rodziców zatem, będąc społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym szkoły, nie jest podmiotem gospodarki narodowej i nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym.
Rada rodziców nie ma osobowości prawnej i nie jest odrębną od szkoły jednostką organizacyjną. W tej sytuacji rada rodziców nie może więc być uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Finansowanie oświaty tematem XVI Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż rada rodziców, będąca wewnętrznym organem szkoły, nie ma obowiązku składania do urzędu skarbowego zeznań o wysokości dochodu (straty).
Identyczny w swej istocie pogląd można odnaleźć m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17.04.2013 r. (IBPBI/2/423-69/13/AK) czy wcześniejszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15.11.2010 r. (IPPB5/423-628/10-2/AM). Interpretacji podzielających zaprezentowany pogląd jest znacznie więcej. Również przedstawiciele ministerstwa finansów potwierdzają słuszność takiej wykładni (np. pismo Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów opublikowane w „Biuletynie Skarbowym” 2009/3 czy odpowiedź Ministerstwa Finansów przytoczona w artykule A. Tarki, Fiskus chce ścigać rady rodziców, „Rzeczpospolita” z 23.04.2014 r.).

Rady rodziców pod lupą fiskusa>>

Fiskus nie może żądać zaległych zeznań
Pojawiają się jednak obecnie doniesienia, że urzędnicy z niektórych urzędów skarbowych oczekują, iż rady rodziców złożą zaległe zeznania podatkowe. Niewątpliwie praktyka taka nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego. Uzasadnieniem dla tego rodzaju żądania nie może być np. to, że rada rodziców uzyskała NIP (najczęściej wyłącznie po to, aby możliwe było założenie rachunku bankowego, co samo w sobie powinno być uznane za wątpliwą praktykę).
Zatem w przypadku gdy urzędnik zażądał od rady rodziców złożenia zeznania, nie pozostaje nic innego jak odesłać go do ustawy o systemie oświaty oraz do przepisów, które powinny być mu doskonale znane, a mianowicie do art. 1 i art. 27 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Rada rodziców nie zrobi zakupów dla szkoły>>

Warto wówczas takiemu urzędnikowi zwrócić uwagę, że kluczem do wykładni (prezentowanej również przez ministerstwo finansów) jest to, iż rada rodziców – pomimo swojego wewnętrznego zorganizowania – nie posiada statusu nie tylko osoby prawnej, ale również jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. To właśnie przesądza, iż brak formalnej możliwości, by rada rodziców jako wewnętrzny organ opiniodawczy i wnioskodawczy szkoły posiadała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby zobligowany do sporządzania i składania zeznania rocznego CIT-8.
Na zakończenie, niczym przestroga, spostrzeżenie: gdybyśmy radę rodziców zaliczyli do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wówczas przy szerokiej definicji działalności gospodarczej w VAT być może za chwilę zaczęlibyśmy się zastanawiać, czy nie powinna ona być uznana również za podatnika VAT i czy nie należałoby składać deklaracji właściwej dla tego podatku.

Umowę rady rodziców z nauczycielem można zakwestionować>>

Jest to fragment artykułu Radosława Kowalskiego "Czy rada rodziców jest podatnikiem?", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 10/2014>>