Regulacje prawne odnoszące się do gospodarki finansowej rady rodziców są bardzo skąpe. Stosownie do zapisu art. 54 ust. 8 u.s.o ., w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin uchwalony przez radę rodziców. W związku z tak oszczędną regulacją ustawową w praktyce występują wątpliwości, co do sposobu pozyskiwania i wydatkowania środków rady rodziców. Wobec znowelizowanych zapisów u.s.o., pojawiają się również pytania, czy ze środków rady rodziców można finansować zajęcia dodatkowe w przedszkolach – w szczególności, czy rada rodziców może być pracodawcą dla osób prowadzących takie zajęcia. Finansując zajęcia dodatkowe, rada rodziców powinna zatrudnić osoby prowadzące zajęcia dodatkowe.
Zgodnie z kodeksowym ujęciem pracodawcy – pracodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Pytanie zatem sprowadza się do istoty rady rodziców – a mianowicie, czy posiada ona przymiot „jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej."
W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. (wyrok WSA z dnia 24 lutego 2010 r. I SA/Ol 13/10, Lex nr 707453), rada rodziców nie jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W związku z powyższym nie może być pracodawcą.
Wobec powyższego, istnieje poważna wątpliwość, czy rada rodziców może być pracodawcą i zatrudnić osoby (firmę) prowadzącą zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Wątpliwości co do zdolności zatrudniania przez radę rodziców pracowników powstają przede wszystkim dlatego, że rada rodziców jako społeczny organ systemu oświaty nie posiada samodzielnego charakteru, lecz stanowi część szkoły (przedszkola) w której działa. Trudno również określić odpowiedzialność rady rodziców za zobowiązania majątkowe.
Wobec powyższego, jeżeli dyrektor przedszkola zdecyduje się wynająć salę podmiotowi zewnętrznemu (poza godzinami pracy przedszkola), pewnym wyjściem z sytuacji może być np. podpisanie przez każdego z rodziców umowy cywilnoprawnej z firmą czy też osobą prowadzącą zajęcia dodatkowe w przedszkolu.