Uczennica przedstawiła zaświadczenie z uczęszczania na religię innego wyznania poza szkołą.
Do jakich dokumentów wpisuje się tę ocenę?
Czy do arkusza i do dziennika?
Czy wlicza się tę ocenę do średniej?
 
Aktualny stan prawny umożliwia realizowanie zajęć religii poza szkołą, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Ocenę z religii uzyskaną w trakcie uczęszczania na religię poza szkołą traktuje się w identyczny sposób jak ocenę uzyskaną z zajęć religii organizowanych w szkole. Wpisuje się ją do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen oraz na świadectwie szkolnym uczennicy, a uzyskaną ocenę z religii danego wyznania wlicza się również do średniej ocen uczennicy.
 
Uzasadnienie
Tak jak w przypadku nauczania religii w szkole, tak też w punkcie pozaszkolnym nauczanie powinno być zorganizowane na życzenie rodziców bądź pełnoletnich uczniów. Życzenia te powinny być przedkładane w szkole, do której uczęszcza uczeń. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych – dalej r.n.r., jeżeli w szkole na naukę danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż 7 uczniów, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z właściwym związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
Stosownie do § 9 ust. 4 r.n.r. uczeń korzystający z nauki religii zorganizowanej poza szkołą w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznych otrzymuje ocenę z religii na świadectwie wydanym przez szkołę, do której uczęszcza na podstawie zaświadczenia katechety. Przepisami r.n.r. nie ustalono wzoru takiego zaświadczenia, szkoła powinna honorować zaświadczenia w formach wybranych przez wystawiających.
Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej (w nawiązaniu do przepisów ogólnych w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).