Część przepisów, które mają obowiązywać od września 2015 r., wciąż czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Niektóre z zaplanowanych na wrzesień rozporządzeń już zostało podpisanych przez minister edukacji.

O zmianach już opublikowanych pisaliśmy tutaj>>

Od września obowiązywać będzie rozporządzenie określające wymagania wobec szkół i placówek.
Określa wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą:
- efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
- organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
- tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
- współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
- zarządzania szkołą i placówką.

Minister edukacji podpisała nowe wymagania wobec szkół i placówek>>

Od 1 września 2015 r. obowiązywać będzie także nowela rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, kótra definiuje ona dualny system kształcenia zawodowego. Według nowych przepisów podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Minister edukacji podpisała zmianę ws. praktyk w szkołach zawodowych>>

Minister edukacji podpisała również rozporządzenie ws. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
Datę jego wejścia w życie również określono na 1 września 2015 r. Najważniejszą zmianą, którą ma wprowadzić nowa regulacja, jest rezygnacja z systemu ocen pracy placówki. Po noweli nie będzie już określania poziomu wymagań według skali: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki (symbole literowe E, D, C, B, A). Jak w uzasadnieniu rozporządzenia podkreślał sam resort edukacji, tak uproszczone noty przynosiły więcej szkody niż pożytku – nie mobilizowały do lepszej pracy i odwracały uwagę od refleksji na temat koniecznych zmian.

Od 1 września 2015 r. nadzór pedagogiczny na nowych zasadach - rozporządzenie podpisane>>


Dopiero od września 2016 r. obowiązywać będzie natomiast rozporządzenie ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Po noweli nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach, szkołach zawodowych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego będą musieli legitymować się dyplomem magistra.

Praca w podstawówce też tylko dla magistra>>

MEN opracował również nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.
Nowe przepisy mają ułatwić przechodzenie ucznia pomiędzy szkołami różnych typów.  Łatwiejsze ma być przede wszystkim przyjęcie do szkoły publicznej ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej.

Zmiana szkoły może uratować przed powtarzaniem klasy>>

Od września uczniowie mają mieć również więcej lekcji na temat szkodliwości narkotyków. Ureguluje to rozporządzenie w sprawie zakresu i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
Po wejściu nowych przepisów adresatami działalności będą dzieci i młodzież, nie zaś jedynie osoby zagrożone uzależnieniem. Rozporządzenie ma też kłaść nacisk na lepszą współpracę z rodzicami i nauczycielami.

Zajęcia o szkodliwości narkotyków dla większej grupy uczniów>>

Praktyczne porady na temat nowych przepisów uzyskać będzie można podczas organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer jesiennych konferencji oświatowych: XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów  Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się w ramach Kongresu Edukacja i Rozwój>>