Nowe rozporządzenie wprowadzi zmiany wobec dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Chodzi głównie o zwiększenie skuteczności podejmowanych działań.
"Eksperci profilaktyki podkreślają, że działania jednorazowe, akcyjne nie przynoszą oczekiwanych efektów, szczególnie tam, gdzie celem działań profilaktycznych jest zmiana ukierunkowana na budowanie przekonań, postaw i wartości, a także kształtowanie ważnych umiejętności życiowych. Badania naukowe wskazują, że skuteczność działań profilaktycznych podejmowanych przez szkoły i placówki zależy od ich systematyczności i spójności z innymi działaniami, szczególnie wychowawczymi oraz edukacyjnymi." - wskazuje MEN w uzasadnieniu.

Dlatego też po wejściu nowych przepisów adresatami działalności będą dzieci i młodzież, nie zaś jedynie osoby zagrożone uzależnieniem. Rozporządzenie ma też kłaść nacisk na lepszą współpracę z rodzicami i nauczycielami.

Lek na przeziębienie nie rozkręci imprezy gimnazjalistów>>

"Badania wskazują, że budowanie dobrych relacji pomiędzy uczniami, wychowankami i ich rodzicami lub opiekunami, nauczycielami i wychowawcami oraz innymi pracownikami szkół i placówek systemu oświaty, podnoszenie ich kompetencji wychowawczych stanowi podstawę skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych." - podkreśla resort.
Wsparciem objęte będą m.in.: wolontariat i akcje rówieśnicze ukierunkowane na przeciwdziałanie zjawisku narkomanii,  a także poszerzanie wiedzy nauczycieli na ten temat.

Trudniej o wspomagacze na uczniowską imprezę>>