Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych rozporządzenie regulujące sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Przepisy wykonawcze dostosowane zostaną do nowego brzmienia ustawy o systemie oświaty, obowiązywać mają od 1 września 2015 r. Zmienić ma się sposób oceniania szkół przez organy nadzoru pedagogicznego, MEN zrezygnowało z określenia poziomu wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki (symbole literowe E,D,C,B,A). Jak podkreśla resort w uzasadnieniu, tak uproszczone noty przynosiły więcej szkody niż pożytku, nie mobilizowały do lepszej pracy i odwracały uwagę od refleksji na temat koniecznych zmian. Negatywnie wpływały także na wizytatorów, którzy działali pod presją i wystawiali zawyżone noty.

Wizytator nadal uprzedzi, że przyjdzie do szkoły, nie powie tylko, na jaką lekcję>>

Zespół prowadzący ewaluację w szkole po zakończeniu procedury sporządzi raport, w którym zamieści: opis działań szkoły oraz raport na temat tego, jak placówka spełnia badane wymagania.
Nowe przepisy zapobiegać mają także przypadkom manipulowania wynikami kontroli. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie miał prawo przerwać badanie ewaluacyjne, jeżeli uzyska informacje o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność i rzetelność wyników badania.

Wizytator określi termin usunięcia uchybień>>