Rozporządzenie zmieni sposób oceniania szkół przez organy nadzoru pedagogicznego, MEN zrezygnowało z określenia poziomu wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki (symbole literowe E,D,C,B,A). Jak podkreśla resort w uzasadnieniu, tak uproszczone noty przynosiły więcej szkody niż pożytku, nie mobilizowały do lepszej pracy i odwracały uwagę od refleksji na temat koniecznych zmian. Negatywnie wpływały także na wizytatorów, którzy działali pod presją i wystawiali zawyżone noty. Nowe przepisy zapobiegać mają także przypadkom manipulowania wynikami kontroli. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie miał prawo przerwać badanie ewaluacyjne, jeżeli uzyska informacje o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność i rzetelność wyników badania.

Nowy nadzór pedagogiczny i wymagania wobec placówek - zmiany w prawie we wrześniu 2015 r.>>

Rozporządzenie określa również sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego: pracowników organów nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców.

Nowelizacje prawa oświatowego bez tajemnic - zapraszamy na szkolenia>>