Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej szczegółowo ureguluje tryb przenoszenia ucznia pomiędzy szkołami różnych typów oraz kwestię uzupełniania różnic programowych. Niezaliczenie przedmiotów zawodowych nie zamknie uczniowi technikum drogi do przejścia do klasy programowo wyższej w liceum. Podobnie będzie z przechodzeniem ze szkoły artystycznej - pod uwagę będą brane oceny z przedmiotów ogólnokształcących.
Zapewnienie warunków do uzupełnienia różnic programowych jest obowiązkiem dyrektora. Rozporządzenie zobliguje go do organizacji zajęć z przedmiotów obowiązkowych, których uczeń nie miał możliwości zaliczyć w poprzedniej szkole.