Kurator będzie mógł doprowadzić do odwołania dyrektora - nawet jeżeli organ prowadzący nie przyłoży do tego ręki.  Resort edukacji udostępnił roboczy projekt zmian prawie oświatowym. Do ustawy dodane zostaną nowe przepisy - resort wyjaśnia, że to odpowiedź na pochodzące od rodziców, nauczycieli i związkowców sygnały o nieprawidłowościach.

WSA: Dyrektor szkoły wybrany nielegalnie przez skład komisji konkursowej>>

 

Zadecyduje kurator

Jeżeli kurator uzna, że dyrektor nie realizuje zaleceń, nadzór pedagogiczny będzie mógł wezwać go do wyjaśnienia przyczyn ich niezrealizowania. Na przedstawienie wyjaśnień dyrektor będzie miał siedem dni. Jeżeli wyjaśnienia nie przekonają kuratora, będzie mógł wyznaczyć dyrektorowi ostateczny termin wykonania zaleceń.

Zobacz w LEX: Edukacja w czasie pandemii - tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się i wychowaniu  >

Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie zrealizuje zaleceń w ostatecznym terminie, kurator będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem jego odwołanie. Organ prowadzący, według projektowanych przepisów, musi dokonać odwołania w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli tego nie zrobi, powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki wygasa po upływie kolejnych 14 dni.  Fakt ten stwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Informację o wygaśnięciu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie przekazuje organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.

Czytaj w LEX: Wspomaganie dyrektora szkoły przez kuratora oświaty >


 

Zamiast ewaluacji kontrola

- Zmienia się koncepcja nadzoru pedagogicznego, który do tej pory nie był jedynie nastawiony na kontrolę, a kładł większy nacisk na ewaluację. Teraz będzie to wyłącznie kontrola. W dodatku obwarowana surowymi sankcjami - oceniał Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Zmiany negatywnie ocenili też związkowcy. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP mówił, że to powrót do poprzedniego systemu - nad dyrektorem w każdej chwili będzie wisieć widmo zawieszenia, z pracy bez wypowiedzenia lub nawet odpowiedzialności karnej. Podkreślał też, że to zamach na autonomię szkoły.

Czytaj w LEX: Nadzór pedagogiczny w czasie pandemii >

 

Zawieszenie nawet przed dyscyplinarką

Dyrektora będzie można też zawiesić - i to jeszcze przed rozstrzygnięciem postępowania dyscyplinarnego. W sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o zawieszenie nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma być wiążący dla organu prowadzącego szkołę.

Zobacz w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Lipiec 2021 >