Czy można zwolnić nauczyciela niepełnosprawnego, jeśli nie ma dla niego godzin?

Przepisy nie przyznają niepełnosprawnym pracownikom specjalnej ochrony przed zwolnieniem, dlatego nie ma przeszkód, aby zwolnić nauczyciela niepełnosprawnego w sytuacji, gdy w szkole brakuje godzin.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.
Rozwiązanie stosunku pracy z ww. przyczyn następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, przy czym warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.
Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.
O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Przyczynę wypowiedzenia trzeba wskazać już w informacji dla organizacji związkowej>>

Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.
Pamiętać należy, że do obowiązków dyrektora szkoły należy w takim przypadku zawiadomienie organizacji związkowej, która w terminie do 7 dni powinna zgłosić umotywowane zastrzeżenia.
Ponadto dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować nauczyciela o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Informacja taka może być przekazana w piśmie zawierającym oświadczenie woli o wypowiedzeniu nauczycielowi stosunku pracy.
Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Oznacza to, ze wypowiedzenie w tym trybie powinno zostać nauczycielowi przekazane najpóźniej do dnia 31 maja.
Przepisy prawa nie przyznają niepełnosprawnym pracownikom specjalnej ochrony przed zwolnieniem, dlatego nie ma przeszkód, aby zwolnić nauczyciela niepełnosprawnego w sytuacji, gdy w szkole brakuje godzin.


Zwolnienie nie ochroni przed zmniejszeniem godzin nauczycielowi mianowanemu>>
Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach Polecamy:  Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach