W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony (art. 30 ust. 21 u.z.z.). Nieudzielenie tej informacji w ciągu pięciu dni zwalnia pracodawcę z obowiązku współdziałania ze związkiem w sprawach dotyczących tych pracowników.
Związki mogą się podjąć obrony także osób niezrzeszonych (art. 7 ust. 2 u.z.z.). Nauczyciel może o nią wystąpić w każdym czasie, nawet rano tego dnia, kiedy spodziewa się wypowiedzenia. W skrajnej sytuacji pracownik może wystąpić o ochronę nawet w momencie zawiadamiania (in statu nascendi) organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę [wyrok Sądu Najwyższego z 22.01.2008 r. (II PK 138/07)].
Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach Polecamy:  Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach>>

Przyczyna wypowiedzenia wskazana w piśmie wypowiadającym umowę o pracę musi być tożsama z podaną organizacji związkowej w zawiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia. Przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony możemy przedstawić w odrębnym piśmie, doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy [zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17.11.1998 r. (I PKN 331/98)].
Uzasadniając wypowiedzenie, w pewien sposób oceniamy pracownika. Powinniśmy przy tym odnosić się do pracy, a nie osoby, bo jeśli pracownik uzna, że naruszyliśmy jego dobra osobiste, może zażądać np. zadośćuczynienia (zgodnie z § 111 k.p. pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika).

Dyrektor Szkoły - Nr 5/2015 Więcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 5/2015. Informacje na temat zamówień dostępne na profinfo.pl>>