Jaka jest procedura w przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy?
Co powinien zrobić wychowawca świetlicy szkolnej w takiej sytuacji?
Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do pozostawania w świetlicy po godzinach, celem sprawowania opieki nad dzieckiem?
Co zrobić, gdy sytuacja powtarza się nagminnie?

Odpowiedź
Prawo oświatowe nie reguluje kwestii nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej, szczegóły funkcjonowania świetlicy powinny zostać uregulowane w statucie szkoły lub regulaminie świetlicy.
Ad. 1. Powinna zostać opracowana w danej szkole procedura odbioru dzieci ze świetlicy, przewidująca działania nauczyciela – wychowawcy w przypadku nie odebrania wychowanka. Zaznajomieni z nią powinni zostać rodzice uczniów korzystających ze świetlicy.
Ad.2. Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek zostać z dzieckiem, aby sprawować opiekę nad nim do wyjaśnienia sytuacji.
Ad. 3. W rozmowie z rodzicami przedstawić konsekwencje wynikające z nagminnego niepunktualnego odbierania dziecka – np. wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej opieki, powiadomienie sądu rodzinnego (w przypadku częstego, powtarzającego się nieodbierania dziecka).

Uzasadnienie
Stosownie do zapisu § 7 ust. 1, § 9 ust. 1 załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa statut szkoły lub regulamin funkcjonowania świetlicy.

Nauczyciele o obowiązku prowadzenia zajęć w czasie przerwy świątecznej: nie jesteśmy niańkami>>

Obowiązek zorganizowania, prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym w świetlicy szkolnej, a także organizacja pracy nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi należy do organu prowadzącego szkołę i dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, zgodnie z zapisem § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę.
Procedura odbioru dzieci ze świetlicy może zawierać np. następujące zapisy:
- W przypadku nieodebrania ucznia ze świetlicy do jej zamknięcia nauczyciel świetlicy podejmuje próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
- Nauczyciel uzgadnia z rodzicami czas odbioru dziecka, czeka na rodzica lub inną wskazaną przez niego osobę.
- Jeżeli kontakt telefoniczny z rodzicami jest niemożliwy, nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz powiadamia policję. Do czasu ustalenia miejsca pobytu opiekunów, dziecko pozostaje pod opieką funkcjonariusza policji.

Nauczyciele zadzwonią, żeby sprawdzić, czy minister też pracuje w Wigilię>>