O plany przywrócenia możliwości zdawania egzaminu maturalnego z języka portugalskiego zapytała ministra edukacji grupa posłów. Przekonują, że językiem tym, wedle różnych szacunków, włada blisko ćwierć miliarda ludzi.

Z subwencji oświatowej zniknęło 67 zł na ucznia. MEN: tak bywa>>

 

Jeden z najpopularniejszych języków świata

Język portugalski obok francuskiego i hiszpańskiego jest jednym z najpopularniejszych na świecie. Jako język urzędowy portugalski funkcjonuje nie tylko w Portugalii, ale też we wszystkich byłych koloniach tego państwa (m.in. Brazylii, Mozambiku, Angoli). Istnieją także kraje, w których portugalski, nie mając statusu języka urzędowego, i tak jest powszechnie używany.

 

 

 

Zdaniem parlamentarzystów umożliwienie uczniom szkół średnich przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka portugalskiego oraz wprowadzenie wszelkich ułatwień do jego nauki z pewnością przyczyniłoby się do wzrostu zainteresowania językiem, kulturą, a także gospodarką krajów portugalskojęzycznych.

Posłowie uważają, że przywrócenie możliwości zdawania egzaminu z tego języka nie sprawiłoby żadnej trudności ministerstwu, szczególnie w sytuacji, w której umożliwia się przystępowanie do egzaminów maturalnych z takich języków jak język białoruski (ok. 6 mln mówiących) i język litewski (ok 4 mln mówiących).

 

Matura bez portugalskiego, słowackiego o szwedzkiego

Resort na razie nie widzi takiej możliwości. Wyjaśnia, że warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu maturalnego regulują przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. Absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego są zobowiązani zdać egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego. Obecnie można zdawać maturę z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Zakres dostępnych egzaminów z języka obcego wynika z przepisów tego rozporządzenia i ukształtował się w trakcie dotychczasowej praktyki egzaminacyjnej na podstawie powszechności wyborów absolwentów.

MEN wskazuje, że pierwotnie katalog języków obcych nowożytnych, z których przeprowadzany był egzamin maturalny, obejmował 9 języków. Oprócz wymienionych były to również języki: portugalski, słowacki oraz szwedzki, ale zainteresowanie tymi językami obcymi było nikłe.

 

Z powodu nikłego zainteresowania

W odpowiedzi na interpelację poselską resort przytacza dane z 2005 r. kiedy do egzaminu maturalnego z języków: portugalskiego, słowackiego i szwedzkiego przystąpiło odpowiednio 5, 16 i 10 osób. Podczas gdy język angielski zdawało 238 303 osób, język niemiecki – 53 481 osób, język rosyjski – 16 774 osób, język francuski – 5 017 osób, język włoski – 459 osób, język hiszpański – 351 osób.

- W związku z powyższym w 2007 roku zrezygnowano z przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka portugalskiego, słowackiego i szwedzkiego i ustalono katalog dostępnych języków obcych w sposób obowiązujący obecnie. O uwzględnieniu języka obcego w grupie języków, z których przeprowadza się egzamin maturalny nie decydowała wielkość populacji, która posługuje się tym językiem, ale wybory absolwentów. - wyjaśnia wiceminister Maciej Kopeć. Zdaniem więc MEN nie ma więc uzasadnienia do rozszerzania katalogu języków obcych dostępnych na maturze

 

Inny status języka litewskiego i białoruskiego na maturze

Resort podkreśla przy tym, że inny jest na egzaminie maturalnym status języka litewskiego i białoruskiego. Egzaminy z tych języków nie są przeprowadzane, jako egzaminy z języka obcego nowożytnego. - Są one zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub językiem regionalnym, w których zajęcia są prowadzone w tych językach, oraz absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których język mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub język regionalny jest drugim językiem nauczania - wskazuje wiceminister Maciej Kopeć.

 

Szkoła zawsze może uczyć portugalskiego

Resort podkreśla też, że przepisy oświatowe umożliwiają w szkołach ponadpodstawowych prowadzenie nauki języka portugalskiego, jako drugiego obowiązkowego języka obcego nowożytnego. Ramowe plany nauczania nie określają bowiem katalogu języków obcych nowożytnych, które mogą być nauczane w szkole.

To należy do kompetencji dyrektora szkoły, który podejmuje decyzje biorąc pod uwagę możliwości kadrowe, finansowe i organizacyjne szkoły oraz zainteresowanie uczniów. Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może podjąć decyzję o zorganizowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka portugalskiego.