Na stronie  internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowane zostały właśnie wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), Ministerstwa Zdrowia (MZ) i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Jak podał resort edukacji i nauki w komunikacie, powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. W piątek Adam Niedzielski, minister zdrowia zapowiedział, że decyzja czy uczniowie najmłodszych klas wrócą do nauki stacjonarnej po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych, czy będą się uczyć zdalnie, zostanie podjęta w przyszłym tygodniu.

Czytaj również: Minister: Mamy rekomendacje dla szkół, ale decyzja w przyszłym tygodniu

Szkoła dostępna dla ucznia, ale bez wyraźnych objawów infekcji

Co ważne, wytyczne MEiN, MZ i GIS w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich zalecenia dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Podobna zasada będzie dotyczyła też osób pracujących w szkołach.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Jednak przebywanie w szkole osób z zewnątrz ma być ograniczone do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.

Mierzona będzie też temperatura, bo wytyczne rekomendują posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. – W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu – zaleca MEiN, MZ i GIS.

 


Jedna sala dla jednej klasy

W szkołach ma obowiązywać ogólna zasada: każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma mieć możliwości (lub ma mieć ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Dlatego, zgodnie z pkt 12 wytycznych, należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający m.in.:

  • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
  • korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
  • korzystania ze stołówki szkolnej,
  • zajęć na boisku.

Jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej Sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Sale lekcyjne mają być wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, a podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych rezygnację z ćwiczeń i gier kontaktowych.

Dyrektorzy szkoły muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

Muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku. W szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.

Uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. Ponadto uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

Według wytycznych, unikać należy wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Zajęcia świetlicowa i pozalekcyjne

Zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

Natomiast zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

 


Kwarantanna dla książek

Według wytycznych MEiN, MZ i GIS, szkoły mają ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy. Jednak zasady korzystania z biblioteki szkolnej powinny uwzględniać „konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach”.

Posiłki w szkolnej stołówce w tych samych grupach

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Należy też wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu, a odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Zasady izolowania dziecka z objawami i pracownika

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperaturę powyżej 38 st. C, kaszel, duszności) ma odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Natomiast w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.