Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił raport z badania umiejętności mówienia (BUM) przeprowadzonego wśród uczniów gimnazjów jako uzupełnienie Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (European Survey on Language Competences – ESLC). W polskiej edycji wzięło udział 499  uczniów z 37 gimnazjów.

Wyniki poniżej oczekiwań
Gimnazjaliści nie wykazali się szczególną biegłością w prowadzeniu konwersacji po angielsku i to mimo że w badaniu wzięli udział uczniowie o przeciętnie wyższych umiejętnościach w zakresie rozumienia tekstu pisanego, tworzenia wypowiedzi pisemnej i rozumienia ze słuchu.
"Wśród badanych największa grupa (41%) została przypisana do poziomu A1 według skal biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Jest to poziom poniżej obecnie oczekiwanego od absolwentów gimnazjum, który obowiązująca podstawa programowa określa jako A2/A2+. Poziom A2 osiągnął jedynie co trzeci uczeń. Natomiast co czwarty wypowiadał się na poziomie odpowiadającym poziomom B1 lub B2, a więc wykraczającym poza wymagania postawy programowej." - wynika z raportu.

Angielski w przedszkolach pogłębi różnice pomiędzy wsią a miastem?>>

Prawie połowa uczniów nie ma lekcji po angielsku
Największy wpływ na umiejętności mówienia po angielsku mają: wczesne rozpoczęcie nauki, jej intensywność (dodatkowe lekcje), sposób prowadzenia zajęć w szkole oraz kontakt z językiem.
"W odniesieniu do warunków i sposobu nauczania języka angielskiego w szkole największą wagę należy przypisać komunikacji w języku docelowym na lekcji. Lekcje języka angielskiego około połowy badanych uczniów (46%) nie są prowadzone w tym języku." - wynika z raportu. Ogromny wpływ na poziom znajomości języka  - jak podkreślają autorzy - ma wykorzystywanie angielskiego poza zajęciami szkolnymi: granie w gry, oglądanie filmów i przeglądanie stron internetowych. Dzieje się tak mimo że czynności te rzadko wiążą się z koniecznością komunikacji.
"Mogą jednak działać bardzo mobilizująco i w więk-
szym stopniu niż materiały prezentowane na lekcji lub kursach podlegają samodzielnemu wyborowi ucznia pod względem tematyki, intensywności lub stopnia trudności."- czytamy w raporcie.

Raport: angielski w gimnazjum uczony pod egzamin>>

Lekcje do poprawki
Aby uczniowie lepiej mówili po angielsku, nauczyciele muszą zmienić tryb pracy, przede wszystkim zaś prowadzić zajęcia w tym języku.
"Nauczyciele powinni komunikować się z uczniami w języku angielskim tak często, jak to jest możliwe. Język angielski powinien być także językiem komunikacji uczniów między sobą." - sugerują autorzy raportu. Uczniowie powinni również pracować w mniejszych grupach oraz otrzymywać informacje dotyczące umiejętności mówienia.
"Informacje  zwrotne  przekazane  przez  osoby  prowadzące  testy  w  szkołach  wskazują,  że  część  uczniów  nie  znała  dotąd  form  sprawdzania  biegłości  w  mówieniu  i  nie  spotkała  się  wcześniej  z formą testu ustnego." - czytamy w raporcie -" Aby zrealizować wymagania obecnej podstawy programowej, uczniowie
powinni otrzymywać informację zwrotną z zakresu każdej z ćwiczonych sprawności językowych, a – w perspektywie przyszłych doświadczeń w systemie edukacji i na rynku pracy – być przyzwyczajani do ustnej formy testowania ich kompetencji językowych." - dodają autorzy. Pełna treść publikacji>>

Badanie nauczania języków obcych w gimnazjum>>

Korepetycje. Cień rzucany przez szkołyKorepetycje. Cień rzucany przez szkoły>>