Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomniało w opublikowanym w czwartek komunikacie, że 11 kwietnia opublikowano znowelizowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Rozporządzenie, które weszło w życie następnego dnia, wprowadza liberalniejsze będą przepisy dotyczące podziału na grupy - np. na wf, językach czy informatyce. Jak wyjaśnia MEiN w związku z brakami kadrowymi i lokalowymi konieczne jest wprowadzenie okresowych zmian w tym zakresie. Zapewnia przy tym, że nie odbije się to na jakości nauczania i bezpieczeństwie uczniów.

 

Tak naprawdę bez podziału na grupy

Nowe limity dotyczą klas, do których uczęszczają uczniowie z Ukrainy - według nowych przepisów:

  1.  na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 30 uczniów;
  2.  na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 30 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;
  3.  na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 34 uczniów;
  4. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 34 uczniów;
  5.   na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 30.

 

Możliwe kontynuowanie wychowania przedszkolnego

Rozporządzenie dopuszcza też możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad ww. dzieckiem, które zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego, chcąc korzystać w kolejnym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym, powinien złożyć do dnia 30  czerwca 2022 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej szkole podstawowej, do której obecnie uczęszcza.

- Rozwiązanie to pozwoli na zaplanowanie właściwej organizacji pracy oddziału przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, a także wynika z faktu, iż ww. dzieci zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i rodzice tych dzieci nie mieli możliwości złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe - uzasadnia MEiN.

 

Ułatwienia w zatrudnianiu nauczycieli

Rozporządzenie wprowadza też możliwość zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań. Do zatrudnienia ww. osób zastosowanie będzie miał art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Minister pisze do kuratorów i nauczycieli

Wprowadzone zmiany w znowelizowanym rozporządzeniu minister Przemysław Czarnek przybliżył w liście skierowanym do kuratorów, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samorządowców. W korespondencji szef MEiN poinformował również, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.

Środki będą pochodzić z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i zostaną przekazane w ratach miesięcznych. Dodatkowe wsparcie finansowe będzie mogło być przeznaczone także na realizację zadań, które do tej pory nie były finansowane z subwencji oświatowej, tj. na dowożenie uczniów czy wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5-5 lat.