Czy nauczyciel zatrudniony na umowę zlecenie w szkole niepublicznej, w wymiarze 6/18, powinien realizować godziny karciane?
 
Odpowiedź
Nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej nie ma obowiązku realizacji godziny karcianej, chyba że taki obowiązek nakładają na niego wewnętrzne regulacje lub umowa - zlecenie.

Rozliczenie godzin karcianych nie musi być trudne>>
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN, do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych, ale tylko z uprawnieniami szkoły publicznej, zastosowanie mają przepisy KN w zakresie wskazanym we wskazanej ustawie. Z art. 91b ust. 2 pkt 3 KN , który nie odsyła do odpowiedniego zastosowania art. 42 ust. 2 pkt 2 KN regulującego godziny karciane wynika, że nauczyciel nie ma obowiązku realizowania dodatkowej godziny lub godzin. Ostatecznie jednak wymiar godzin dydaktycznych, które nauczyciel ma obowiązek realizować z uczniami w ramach czasu pracy, określać mogą wewnętrzne regulacje szkoły niepublicznej (np. statut) lub umowa zlecenia.

"Godziny karciane" bez oddzielnego dziennika - nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej>>

Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 6/18 pracuje 13 godzin tygodniowo (6/18 * 40 godzin). Ze statutu szkoły, innych wewnętrznych regulacji lub umowy zlecenia może wynikać, czy jest zobowiązany do realizacji tylko 6 godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami, a także na jakie zadania przeznacza pozostałych 7 godzin. Nauczyciel szkoły niepublicznej może bowiem zostać zobowiązany do prowadzenia oprócz zajęć dydaktycznych także określonej liczby godzin zajęć lub wykonywania czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, np. zajęć świetlicowych.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

Godziny karciane trzeba odnotować w dzienniku zajęć>>

Forum Oświaty Niepublicznej - szkolnictwo niepubliczne szansą rozwoju polskiej oświaty częścią Kongresu Edukacja i Rozwój>>

Kongres Edukacja i rozwój