Mniej biurokracji w szkole
Od 3 września 2014 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej. Poprzednio obowiązujące przepisy obligowały nauczyciela do prowadzenia dziennika w szkole zajęć i czynności, realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (godzin karcianych).
W dokumentach tych umieszczało się imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin oraz informacje o obecności uczniów.
Od roku szkolnego 2014/2015 ten obowiązek znika - dla godzin karcianych nie będą prowadzone odrębne dzienniki.

Rozliczenie godzin karcianych nie musi być trudne>>

Godziny karciane bez dodatkowej ewidencji
Według § 13 nowego rozporządzenia, przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

Nie każdą szkolną wycieczkę można rozliczyć jako godziny karciane>>

To w tych dziennikach - jeżeli szkoła je prowadzi - trzeba sprecyzować, że dane zajęcia realizowane są w ramach godzin karcianych.
Rozporządzenie nakazuje, by w przypadku gdy nauczyciel w ramach godzin karcianych prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lub słuchaczy, do dziennika innych zajęć wpisywane były imiona i nazwiska uczniów, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, ich liczbę oraz dane na temat obecności. Godziny karciane realizowane w świetlicy wpisuje się do dziennika zajęć w świetlicy również ze wzmianką, że nauczyciel prowadził je jako godziny określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a KN .

"Godziny karciane" bez oddzielnego dziennika - nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej>>

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązuje od 3 września 2014 r.

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>