Oto przykład z naszej szkoły na rozliczenie nauczycieli z realizacji godzin karcianych. Każdy nauczyciel otrzymuje kartę do rozliczenia się z realizacji godzin wynikających z art. 42 KN .
Zajęcia dodatkowe rozliczane są w okresach półrocznych.

"Godziny karciane" bez oddzielnego dziennika - nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej>>

Oznacza to, że powinny zostać rozliczone w I półroczu. W związku z tym pod koniec I półrocza nauczyciele wypełniają powyższe karty.
Dyrektor dokonuje podsumowania liczby dni nieobecności danego nauczyciela z powodu niezdolności do pracy, przelicza liczbę dni na liczbę tygodni, a następnie liczbę tygodni na liczbę godzin, o które zostanie zmniejszony wymiar godzin karcianych do przepracowania przez tego nauczyciela. Przedstawiona na stronie drugiej tabela to tylko przykładowe narzędzie, które realizujemy w naszej szkole, pomocne dla nauczyciela oraz dyrektora.

Nie każdą szkolną wycieczkę można rozliczyć jako godziny karciane>>

Obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują możliwości przeniesienia dodatkowych zajęć (np. zrealizowanych ponad to, co jest wymagane) na następny okres rozliczeniowy. Godziny te powinny zostać rozliczone w ramach semestru. Dotyczy to również zajęć zrealizowanych w wymiarze niższym. Nie ma możliwości zobowiązania nauczyciela do realizacji takich zajęć w odpowiednio większej ilości w następnym okresie rozliczeniowym, następnym półroczu szkolnym.

@page_break@

Pamiętajmy, że godziny karciane powinny być realizowane z myślą o dobru ucznia.

Jest to fragment artykułu Ewy Szczerby - "Rozliczanie godzin karcianych", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 3/2013>>

Polecamy:
Nie każdy wychowawca musi realizować "godziny karciane"