"Godziny karciane" bez osobnego dziennika
Rozporządzenie likwiduje obowiązek prowadzenia osobnych dzienników zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (godzin karcianych). Zajęcia te odnotowywane będą w dzienniku innych zajęć lub dzienniku zajęć świetlicowych.
Do prowadzenia dziennika zajęć zobowiązani będą natomiast specjaliści zatrudnieni przez szkołę (terapeuci pedagogiczni, inni specjaliści).

Rozliczenie godzin karcianych nie musi być trudne>>

Wpis do księgi dopiero w momencie rozpoczęcia nauki
Wpis w księdze uczniów będzie dokonywany chronologicznie - według dat rozpoczęcia nauki w danej szkole. Jako że rekrutacja przeprowadzana jest w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki przez ucznia, często dochodzi do sytuacji, że dane wpisywane są do księgi niepotrzebnie, ponieważ dziecko nie rozpoczyna nauki w placówce (np. na skutek wypadków losowych).
Zmiana ułatwi szkołom życie, pozwalając uniknąć zbędnych formalności.
Rozporządzenie dodaje również przepis, który obliguje ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze do prowadzenia ksiąg wychowanków. Informacje, na których podstawie dokonany zostanie wpis, będzie mógł przekazać dyrektor placówki.

Godziny karciane trzeba odnotować w dzienniku zajęć>>

Nauczyciel odnotuje usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności
Po zmianach nie tylko obecność ucznia na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku lekcyjnym - znajdą się w nim także informacje o liczbie godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności. Ma to ułatwić udokumentowanie tego, że uczeń nie może być klasyfikowany z danego przedmiotu oraz przesądzić o możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.

Rzecznik zbada przepisy pozwalające na przeniesienie przedszkolaka, który ma dużo nieobecności>>

Słuchacz w szkole dla dorosłych sam podpisze listę
Rozporządzenie wprowadza zasadę, według której słuchacze w szkołach dla dorosłych będą potwierdzać swoją obecność, składając własnoręczny podpis na liście obecności. Ma to wyeliminować problemy z ustaleniem wymaganej frekwencji na zajęciach.
Zmienia się także dokumentacja prowadzona przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Po wejściu w życie nowych regulacji, do dziennika zajęć prowadzonego odrębnie dla każdej grupy wychowawczej będą wpisywane wszystkie zajęcia realizowane z tą grupą.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązuje od 3 września 2014 r.

Zobacz inne zmiany, które wprowadza rozporządzenie:
Rodzic nie zapłaci za dostęp do elektronicznego dziennika>>
Mniej pracy przy wypełnianiu arkuszy ocen>>
Koniec z przechowywaniem starych prac egzaminacyjnych>>

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>