Przepisy nie były precyzyjne
Dotychczas brakowało jednoznacznego zakazu pobierania opłat za dostęp do elektronicznego dziennika i w niektórych szkołach można było spotkać się z takimi praktykami. Działo się tak, pomimo że kuratoria tego zakazują. MEN uznał, że materię tę powinno uregulować rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Brak tych regulacji stanowił pole do nieporozumień  i nadużyć - argumentuje MEN

"Godziny karciane" bez oddzielnego dziennika - nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej>>

Dostęp do dziennika zawsze bezpłatny
Nowe rozporządzenie obliguje szkoły, które prowadzą elektroniczny dziennik, do udostępnienia rodzicom bezpłatnego wglądu do dokumentacji w zakresie dotyczącym ich dzieci. Ma to ostatecznie zlikwidować wątpliwości w tej materii.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązuje od 3 września 2014 r.

Polecamy: iDziennik - nowoczesne narzędzie wspomagające realizację funkcji dydaktycznej i wychowawczej szkoły

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>