"Godziny karciane" bez osobnego dziennika
Resort edukacji zlikwiduje obowiązek prowadzenia osobnych dzienników zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (godzin karcianych). Zajęcia te odnotowywane będą w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć świetlicowych.
MEN chce natomiast, by do prowadzenia dziennika zajęć zobowiązani byli także specjaliści zatrudnieni przez szkołę (terapeuci pedagogiczni, inni specjaliści).

Rozliczenie godzin karcianych nie musi być trudne>>

Wpis do księgi dopiero w momencie rozpoczęcia nauki
Wpis w księdze uczniów będzie dokonywany chronologicznie - według dat rozpoczęcia nauki w danej szkole. Jako że rekrutacja przeprowadzana jest w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki przez ucznia, często dochodzi do sytuacji, że dane wpisywane są do księgi niepotrzebnie, ponieważ dziecko nie rozpoczyna nauki w placówce (np. na skutek wypadków losowych).
Zmiana ułatwi szkołom życie, pozwalając uniknąć zbędnych formalności.
Rozporządzenie doda również przepis, który zobliguje ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze do prowadzenia ksiąg wychowanków. Informacje, na których podstawie dokonany zostanie wpis, będzie mógł przekazać dyrektor placówki.

Dyrektor musi udostępnić dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji>>

Nauczyciel odnotuje usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności
Po zmianach nie tylko obecność ucznia na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku lekcyjnym - znajdą się w nim także informacje o liczbie godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności. Ma to ułatwić udokumentowanie tego, że uczeń nie może być klasyfikowany z danego przedmiotu oraz przesądzić o możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.

Rzecznik zbada przepisy pozwalające na przeniesienie przedszkolaka, który ma dużo nieobecności>>

Słuchacz w szkole dla dorosłych sam podpisze listę
MEN chce również wprowadzić zasadę, według której słuchacze w szkołach dla dorosłych będą potwierdzać swoją obecność, składając własnoręczny podpis na liście obecności. Ma to wyeliminować problemy z ustaleniem wymaganej frekwencji na zajęciach.

Egzamin w szkole dla dorosłych napisze słuchacz, który był na połowie zajęć>>

Zmieni się także dokumentacja prowadzona przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Po wejściu w życie nowych regulacji do dziennika zajęć prowadzonego odrębnie dla każdej grupy wychowawczej będą wpisywane wszystkie zajęcia realizowane z tą grupą.

Polecamy: GIODO: proszenie ucznia, by zaniósł dziennik do pokoju nauczycielskiego to łamanie prawa

Zapraszamy na szkolenie o ochronie danych osobowych>>